OSF WESTERN BALKANS ALUMNI NETWORK!

WE ARE THRILLED TO INTRODUCE THE OSF WESTERN BALKANS ALUMNI NETWORK! 

 

Exciting News!

Celebrating 30 years of transformative impact, the #OpenSocietyFoundations has cultivated a global family of change-makers dedicated to fostering connections, friendships, and a shared commitment to societal openness and values.  

 

Više >>

Full Agenda of #CSFTirana2023 | “Unlocking Progress: The European Future of the Western Balkans”

 

Full Agenda of #CSFTirana2023 | “Unlocking Progress: The European Future of the Western Balkans”

 

Više >>

OPEN SOCIETY FOUNDATIONS IN WESTERN BALKANS

 OUR WORK IN WESTERN BALKANS

 

Više >>

ISTRAŽIVANJA:

Analiza stanja lokalne uprave i samouprave u BiH, 2005

Razvojna agencija Eda Banja Luka; 2005.

2005 Analiza stanja LU i SU u BiH

"Analiza stanja lokalne uprave i samouprave u BiH" nastala je kao rezultat prve faze projekta "Kreiranje strategije razvoja lokalne uprave u BiH od strane ključnih domaćih aktera", koji implementira EDA Banjaluka, uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH (Program lokalne uprave) i SDC / Intercooperation (Projekat razvoja opština).

Ovaj dokument je pripremio ekspertski tim, sačinjen od eksperata i praktičara. Dokument je usvojen na sastanku Partnerske grupe za razvoj lokalne uprave u BiH, održanom u Banjoj Luci, 17.05.2005.

Analiza kreće iz prošlosti, ocrtavajući relevantni istorijski i socijalni background, i stiže do “budućnosti koja je već počela”, registrujući prve znakove elektronske uprave. Svaki dio analize nastoji usporediti sadašnje stanje lokalne uprave i samouprave u BiH (na normativnom i na praktičnom planu) sa evropskim standardima, izloženim u Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi i razrađenim u nizu opšteprihvaćenih dokumenata i metodologija. Time se ocrtavaju približne dimenzije jaza između stanja kakvo ono sada jeste i stanja kakvo treba da bude, ako želimo da i u području lokalne uprave i samouprave postanemo dio evropske zajednice.

Publikacija >>

 

Kocka do kocke – dobro je dobro graditi

Razvojna agencija Eda Banja Luka; 2007.

2007 Kocka do kocke

U okviru projekta „Razvoj modela višetipskih jedinica lokalne samouprave u BiH”, koji je uz finansijsku podršku Fonda otvoreno društvo BiH, realizovala razvojna agencija EDA Banja Luka, objavljena je knjiga “Kocka do kocke – dobro je dobro graditi”. Radi se o komparativnoj studiji slučaja odnosa teritorijalne organizacije i strukture nadležnosti lokalne samouprave u Danskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Makedoniji i Bosni i Hercegovini. Ova knjiga predstavlja prvi rezultat projekta kojim se nastoji razriješiti temeljni sukob između vrlo neujednačene teritorijalne strukture i jednoobrazne strukture nadležnosti lokalnih jedinica u BiH, kako bi se stvorila fleksibilna osnova za funkcionalnu i fiskalnu decentralizaciju, projektovanu Strategijom razvoja lokalne samouprave u BiH.

Publikacija >>

 

Dobro je dobro rasti u mojoj ulici – iskustva lokalnog ekonomskog razvoja

Razvojna agencija Eda Banja Luka; 2008.

2008 Iskustva lokalnog razvoja

Lokalni ekonomski razvoj (LER) je u BiH relativno nova praksa i praktično se uvozi, presađuje iz razvijenih, industrijskih zemalja, kao više-manje metodološki razrađen koncept i skup instrumenata. Nalazimo se usred procesa transformacije, tranzicije, nastojeći da ostvarimo brz prelaz iz jednog društeno-ekonomskog sistema u drugi, uz istovremene strukturne ekonomske promjene. Za razliku od zapadnoevropskih zemalja, ovdje nisu jasno definisane politike strukturnih promjena, nisu stvorene institucionalne pretpostavke (mnoštvo interaktivnih institucija), niti odgovarajući finansijski fondovi za podršku strukturnim programima i projektima.

 

Ova komparativna studija slučajeva je nastala u okviru projekta „Stvaranje okvira za obuhvatan i efektivan lokalni razvoja u BiH“ koji je uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH implemetirala razvojna agencija Eda Banja Luka. Projekat treba da doprinese bitnom unapređivanju politika podrške lokalnom ekonomskom razvoju u BiH, kako bi se efektuirala rastuća lokalna energija i sredstva, još uvijek pretežno donatorska, koja se ulaže u sve brojnije lokalne razvojne inicijative. Studija treba da olakša snalaženje i smanji lutanja na terenu koji je još uglavnom nov i nepoznat.

 

Radi se, dakle, o komparativnoj analizi odgovarajućih iskustava, primjenjenih rješenja i njihovih efekata u BiH i u zemljama iz neposrednog okruženja, preduzetoj kako bi se došlo do boljih politika i praksi LER-a. Radi se o zemljama koje su, ne tako davno, pripadale istom ideološkom i ekonomskom obrascu. Istovremeno, radi se o zemljama čije se ekonomije i društva u cjelini nalaze u transformaciji, svaka na svoj način i sa svojim sopstvenim izazovima, uspjesima i greškama.

Publikacija >>

 

Ruka ruci, dobro je dobro sarađivati – iskustva u razvoju lokalne samouprave

Razvojna agencija Eda Banja Luka; 2008.

 

2008 Iskustva u razvoju lokalne samouprave

Ova publikacija predstavlja finalni rezultat projekta “Regionalna podrška u realizaciji Strategije razvoja lokalne samouprave u BiH”. Projekat je zamišljen kao niz sastanaka u zemlji i regionu na kojima bi se razgovaralo o dosadašnjem, aktuelnom i budućem razvoju lokalne samouprave u zemljama bivše Jugoslavije. Zemlje nastale nakon raspada bivše Jugoslavije, pored geografske određenosti i zajedničkog života u jednoj zemlji, dijele zajedničko iskustvo komunalnog modela organizacije opština u kojem su opštine uglavnom predstavljale „produženu ruku“ države.

 

Iako je ova činjenica bila poznata i tokom kreiranja Strategije razvoja lokalne samouprave u BiH, želja za bržim i adekvatnijim koracima u ovom segmentu vodila je ka neophodnosti jasnijeg razumijevanja stanja reforme sistema lokalne samouprave u zemljama sa istom polaznom osnovom. S obzirom na to da se slični napori provode i u Srbiji sa ciljem razvoja lokalne samouprave i decentralizacije određenih funkcija unutar države, Razvojna agencija Eda je lansirala ovaj projekat zajedno sa partnerskom organizacijom Palgo Centar iz Beograda.

 

Projekat je podržan od strane Fonda otvoreno društvo BiH (program East East – Partnerstvo bez granica).

Publikacija >>

 

Bukvar dobrog liderstva- novinarske i istraživačke priče

Razvojna agencija Eda Banja Luka; 2008.

Bukvar dobrog Liderstva

“Dobro je dobro voditi - Bukvar dobrog liderstva: istraživačke i novinarske priče“ sadrži priče o dvanaest lokalnih lidera sa Balkana, načelnika opština i gradova iz BiH, Srbije, Hrvatske i Makedonije o čijim se rezultatima čulo i daleko izvan njihove sredine. Svaka od ovih priča na jedinstven i zanimljiv način pokazuje da je priča o uspjehu neke sredine u znatnoj mjeri priča o prvom čovjeku te sredine, njegovom kalibru, aspiracijama i inspiracijama, te da je upravo mjesto načelnika opštine ili gradonačelnika pravo mjesto za pokretanje promjena nabolje u jednoj sredini.

Publikacija je rezultat projekta “Razvoj proaktivnog i odgovornog vođstva u lokalnim zajednicama u BiH”, koji je uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH implementirala Razvojna agencija Eda Banja Luka.

Publikacija >>

 

Kreiranje i uvođenje modela raspolaganja i vlasništva nad lokalnim resursima u BiH

Ekonomski institut Banja Luka; 2008.

Model raspolaganja vlasnistvom...

Projekat “Kreiranje i uvođenje modela raspolaganja i vlasništva nad lokalnim resursima u BiH” vezan je za prepoznavanje konkretnog modela raspolaganja lokalnim resursima od strane jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini. Radi se o rješavanju bitnih aspekata problema svojine opština/gradova nad pokretnom i nepokretnom imovinom, koji su, na prostoru BiH, nastali momentom pretvaranja društvene u državnu svojinu.

Ekonomski institut Banja Luka je razvio model raspolaganja i vlasništva nad lokalnim resursima od strane jedinica lokalne samouprave koji podrazumijeva izmjene i harmonizaciju zakona u oba Entiteta, uvažavajući njihovu različitu administrativno-teritorijalnu organizaciju. Izmjene i harmonizacija propisa urađene su za svaki Entitet pojedinačno, s tim da je zajednički interes, a to znači i zajednička osnova modela, vezana za položaj i interes građana na nivou opštine/grada.

Model polazi od prijedloga nove teritorijalne i funkcionalne organizacije lokalne samouprave u BiH entitetima (napuštanje monotipske strukture), kako bi se jedinicama lokalne samouprave, u zavisnosti od njihovog statusa, dodijelile različite izvorne nadležnosti, za čije izvršenje je onda potrebno utvrditi neophodnu imovinu, a potom na jedinice lokalne samouprave prenijeti vlasništvo nad istom.

Prema ovom Modelu opštine/gradovi bi, pod određenim uslovima, trebali da ponovo postanu vlasnici one imovine koja im je oduzeta pretvaranjem društvene u državnu svojinu 1993. godine, a tamo gdje to nije moguće, da dobiju veće ingerencije u raspolaganju imovinom.

Projekat je podržan od strane Fonda otvoreno društvo BiH i MDP Doboj.

Publikacija >>

 

Dobro je dobro graditi – Popravke ili prepravka?

Analiza opcija razvoja lokalne samouprave u BiH

Razvojna agencija Eda Banja Luka; 2008.

 

Popravke ili prepravke

Ova publikacija je pripremljena u okviru projekta “Razvoj i uvođenje modela višetipskih jedinica lokalne samouprave u BiH”, kojeg je realizovala razvojna agencija Eda, uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH. Sam projekat je jedan od prioriteta Strategije razvoja lokalne samouprave u BiH, kreirane 2006.godine uz podršku vodećih gradova i opština, te uz konsenzus svih zainteresovanih učesnika iz javnog i nevladinog sektora.

 

Studija istražuje mogućnosti promjene osnovnog modela lokalne samouprave u BiH entitetima, kroz analizu raspoloživih opcija njene teritorijalne i funkcionalne reorganizacije. Osnovne opcije razvoja lokalne samouprave, koje su prethodno identifikovane kroz studije slučaja Danske, Slovenije, Hrvatske, Makedonije i BiH (objavljene u knjizi “Kocka do kocke: dobro je dobro graditi” 2007. godine), ovdje su ispitane sa aspekta mogućnosti i posljedica primjene u BiH. Obuhvaćene su samo izgledne opcije, koje imaju najjači oslonac u prošlim i sadašnjim konstelacijama.

 

Urađena analiza je kompleksna i cjelovita. Svaka od opcija “propuštena” je kroz prizmu prostorno-demografskih okolnosti, ekonomsko-finansijskih implikacija, socijalno-političkih procjena i, na kraju, neophodnih intervencija u pravnoj regulaciji. Procjena prihvatljivosti rješenja za ključne aktere izvedena je na osnovu anketiranja načelnika opština i poslanika u entitetskim parlamentima.

Publikacija >>

 

Dobro je dobro graditi – Popravke ili prepravka?

naliza opcija razvoja lokalne samouprave u BiH

Sara Savanović;Banja Luka; 2009.

Finansiranje lokalnog razvoja

Ova publikacija je nastala u okviru projekta „Stvaranje okvira za obuhvatan i efektivan lokalni razvoj u BiH“ koji je uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH implementirala razvojna agencija Eda Banja Luka. Projekat daje doprinos bitnom unapređenju normativnog, metodološkog i upravljačko-organizacionog okvira za podršku odgovornom i proaktivnom upravljanju lokalnim razvojem u BiH.

Publikacija govori o finansiranju lokalnog razvoja ponajviše iz ugla opštinskih razvojnih planera koji se svakodnevno susreću sa problemom nedostajućih resursa potrebnih za djelotvornu realizaciju razvojnih planova i zadovoljenje rastućih potreba građana. Ona najprije daje menī mogućih izvora finansiranja, a potom jezgrovito obrađuje različite modele javno-privatnog partnerstva kao najinteresantnijeg, ali u domaćoj praksi i ponajmanje istraženog načina finansiranja lokalnog razvoja.

Na primjerima i iskustvima dobrih, ali i loših razvojnih projekata iz BiH i zemalja srednje i istočne Evrope, studija nastoji pokazati da finansiranje nije rutinska stvar i da su kvalitetno planiranje, ali i pragmatična rješenja i inovativni odgovori na probleme i izazove lokalnog razvoja presudan faktor koji odvaja uspješne od neuspješnih. Ovo se potvrđuje i kroz finansijsko planiranje i implementaciju operativnih planova lokalnog razvoja predstavljene na primjerima iz domaće prakse u završnom dijelu.

Publikacija >>

 

Načelnik i lokalna samouprava – liderstvo, demokratija, razvoj

Centri civilnih inicijativa; Banja Luka; 2009.

2009 Nacelnik i lokalna samouprava

Ovo istraživanje je pokrenuto s ciljem da se opišu, analiziraju i interpretiraju političke i ekonomske promjene u opštinama (i lokalnim zajednicama) u BiH do kojih je došlo poslije uvođenja funkcije načelnika u sistem lokalne samouprave i da se na osnovu dobijenih rezultata sugerišu moguća poboljšanja.

Izvještaj s rezultatima istraživanja organizovan je i izložen u tri poglavlja. U prvom, naslovljenom “Promjena pravno-političkog tretmana opštine i lokalne samouprave”, opisani su istorijski i aktuelni trendovi u razvoju lokalne samouprave u Evropi i u BiH; više pažnje posvećeno je prilikama u BiH što, uostalom, i jeste centralni predmet istraživanja. Drugo poglavlje, “Lokalni sistemi vlasti”, bavi se odnosom lokalne i državne vlasti, te različitim sistemima vlasti koji se uspostavljaju na lokalnom nivou među kojima su danas dominantni parlamentarni i predsjednički sistem; ovo poglavlje ima i poseban odsjek posvećen reformi lokalne izvršne vlasti koja je posljednjih decenija pokrenuta u svim zemljama Evrope. Treće, najobimnije, poglavlje – “Uticaj načelnika na lokalnu demokratiju, na lokalni ekonomski razvoj i na obavljanje opštinskih nadležnosti” – u potpunosti je posvećeno BiH i bavi se ispoljavanjem načelnikovog uticaja na razne aspekte lokalne samouprave.

Ovo je istraživanje realizovano u sklopu projekta „Funkcija načelnika opštine u sistemu lokalne samouprave u BiH“ koji Centri civilnih inicijativa realizuju uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH i Programa razvoja opština u BiH, a čiji je cilj podizanje nivoa efikasnosti funkcionisanja lokalnih samouprava redukovanjem osnova za nesaradnju odbornika i načelnika – direktno biranih od strane građana.

Publikacija >>

 

Odnos načelnika i skupština u BiH

Centri civilnih inicijativa; Banja Luka; 2009.

Odnos nacelnika i skup. u BiH

U namjeri da doprinese realizaciji Evropske povelje o lokalnoj samoupravi u BiH, kao i povećanju efikasnosti rada i odgovornosti lokalnih vlasti prema građanima, CCI je tokom 2009.godine istraživao problematiku odnosa opštinskih načelnika i skupština/vijeća, te kreirao prijedloge za poboljšanje postojećih politika u ovoj oblasti. Pristup je podrazumijevao analizu slučajeva uspjelih i propalih opoziva načelnika u oba entiteta BiH s ciljem identifikacije uzroka tih procesa i njihove buduće sistemske prevencije.

Ovo je istraživanje realizovano u sklopu projekta „Funkcija načelnika opštine u sistemu lokalne samouprave u BiH“ koji Centri civilnih inicijativa realizuju uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH i Programa razvoja opština u BiH, a čiji je cilj podizanje nivoa efikasnosti funkcionisanja lokalnih samouprava redukovanjem osnova za nesaradnju odbornika i načelnika – direktno biranih od strane građana.

Publikacija >>

 

Komunikacija i zajednica: građani, mediji i lokalna uprava u BiH

Tarik Jusić; MediaCentar;Sarajevo; 2010.

Komunikacija i zajednica

“Mediacentar” Sarajevo, u saradnji sa Centrom za društvena istraživanja “Analitika”, objavio je zbirku radova pod nazivom "Komunikacija i zajednica: građani, mediji i lokalna uprava u BiH".

Knjiga je nastala kao dio projekta "Participatorne komunikacije - lokalni mediji i participacija građana u procesu odlučivanja u lokalnoj zajednici", koji je podržao Fond otvoreno društvo BiH. Osnovni cilj ovog projekta je ostvariti puni uvid u, i razumjeti prirodu i ulogu komunikacija i lokalnih medija u participaciji građana na lokalnom nivou, te na osnovu toga razviti preporuke za razvoj participatornih komunikacija na nivou lokalnih zajednica u BiH.

Poglavlja ove knjige mogu se podijeliti u dvije grupe: ona koja se primarno bave problematikom lokalnih medija kao ključnih aktera u komunikacijskim procesima na lokalnom nivou i ona koja se bave lokalnom upravom i načinima na koje ona uspostavlja komunikaciju sa građanima na nivou lokalne zajednice. Zajedno, pet poglavlja koja su pred nama nude sistematičan i višedimenzionalan uvid u ključne institucije, mehanizme i komunikacijske prakse unutar lokalnih zajednica, ukazujući na svu kompleksnost komunikacijske interakcije koja se odvija između medija, lokalne opštinske administracije i građana.

Postavljena na ovaj način, publikacija i njena pojedina poglavlja pokušavaju dati skroman doprinos razumijevanju komunikacijskih procesa na lokalnom nivou u BiH, sa fokusom na ulogu lokalnih medija i javne lokalne uprave kao primarnih aktera u tim procesima.

Publikacija >>

 

Novi modeli mjesnih zajednica u BiH

Centri civilnih inicijativa;Banja Luka; 2010.

Novi modeli mjesnih zajednica uBiH

Ovaj rad se ne bavi teorijskim traganjem za idealnim modelom demokratije niti konstruiše model dobrog društva. On zagovara jednu sasvim praktičnu ideju. Polazi od pretpostavke da ljudi najradije učestvuju u javnom životu kada se radi o njihovim neposrednim interesima, pa sugeriše da se u tom dijelu političkog sistema koji je u direktnom dodiru s građanima, u njegovoj osnovi, stvore ili pojačaju mehanizmi koji bi omogućili da se što veći broj ljudi uključi u politički proces.

Iako ima sasvim praktičnu namjenu – da zagovara jednu konkretnu političku mjeru vraćanja mjesnih zajednica u zakon i jačanja ovih institucija građanske participacije – ovaj rad ima i snažnu teorijsku inspiraciju. On se oslanja na shvatanje da je demokratija forma koja se koristi kada to pojedincima i društvenim grupama odgovara, s tim da mehanizmi participacije i kanali komuniciranja moraju biti stalno otvoreni i dostupni.

Struktura rada slijedi njegovu osnovnu namjenu pa je u prvom poglavlju obrazložena potreba da se mjesne zajednice revitaliziraju i ukazano je na prednosti i dobre strane uspješne realizacije tog političkog zahtjeva. Pošto se ne može očekivati da sve prođe bez ikakvih otpora, analizirane su i smetnje koje se mogu očekivati.

Sljedeće poglavlje izlaže teorijsku polaznu osnovu i čiju argumentaciju koristi za dokazivanje opravdanosti političkog prijedloga. Ovaj rad nema za cilj da konstruiše model idealnog društva ali polazi od pretpostavke da je dobro društvo moguće, a mogućim ga čini stalno nastojanje ljudi da poprave okolnosti u kojima žive, počinjući od mjesta gdje žive, tj. od mjesne zajednice.

Publikacija >>

 

Procjena budžetske transparentnosti u općinama u BiH

Analitika - centar za društvena istraživanja;Sarajevo; 2011.

Lokalna fiskalna transp.

Ova studija nastoji ocijeniti budžetsku transparentnost na lokalnom nivou u BiH kao preduvjet za učešće građana u budžetskom procesu i poštivanje njihovih preferencija i potreba u odnosu na nadležnosti lokalne uprave.

Studija se primarno fokusira na javnu stranu odgovornosti u budžetskom procesu, gdje budžetska transparentnost predstavlja preduvjet koji lokalna uprava mora ispuniti da bi stvorila podsticajno okruženje za građansko učešće u budžetskom procesu. Tako je ključno pitanje na koje ova studija nastoji odgovoriti da li je i u kojoj mjeri lokalna uprava u BiH stvorila podsticajno okruženje za građansko učešće u budžetskom procesu kroz institucionalizaciju procedura, formata i mehanizama budžetske transparentnosti.

Studija je namijenjena predstavnicima lokalne uprave, stručnjacima koji se bave ovom temom i donosiocima odluka u BiH. Imajući u vidu širinu koncepta budžetske transparentnosti te manjak istraživanja na tu temu za nivo lokalne uprave, studija je koncipirana prilično široko i pruža generalne preporuke za unapređenje različitih segmenata budžetske transparentnosti, de facto i de jure. U tom smislu, posebno se mogu izdvojiti tri tematske cjeline obuhvaćene ovim istraživanjem: dostupnost relevantnih budžetskih dokumenata građanima, transparentnost sadržaja budžetskih dokumenata i transparentnost budžetskog procesa u svim njegovim fazama – priprema, usvajanje, izvršenje i nadzor budžeta. Nakon uvodnog dijela, koji obuhvata metodološke aspekte i teoretski okvir istraživanja, izvještaj je strukturiran upravo prema ovim trima tematskim cjelinama, koje zajedno daju uvid u problematiku budžetske transparentnosti na lokalnom nivou u BiH.

Studija je rezultat projekta „Procjena lokalne fiskalne transparentnosti u BiH“ koji je uz finansijsku podršku Fonda otvoreno društvo BiH realizovala Analitika Sarajevo.

Publikacija >>

 

Razvoj lokalne e-uprave u BiH

Mediacentar;Sarajevo; 2011.

2011 Razvoj lokalne e uprave u BiH

Publikacija "Razvoj lokalne e-uprave u BiH“ predstavlja konačni izvještaj Mediacentra Sarajevo, nastao kao rezultat istraživanja fokusiranog na analizu razvoja elektronske uprave na nivou opština i gradova u BiH, a obavljeno je u saradnji sa Savezom opština i gradova RS, Savezom općina i gradova FBiH, kao i Centrom za društvena istraživanja Analitika.

Publikacija je nastala kao odgovor na alarmantan nedostatak uvida u razvoj e-uprave u opštinama i gradovima u BiH, posebno s obzirom da se radi o upravnim nivoima na kojima se odvija izuzetno značajan dio interakcija između organa vlasti i građana i donose se odluke koje značajno utiču na svakodnevni život građana. Rezultati istraživanja pokazuju da je dosadašnji napredak ograničen mahom na poboljšanje administrativnih funkcija lokalne uprave, te da je BiH u značajnom zaostatku za svjetskim i regionalnim trendovima. U nizu prepreka daljem razvoju lokalne e-uprave, u izvještaju se posebno ukazuje na zabrinjavajuće odsustvo strateškog pristupa, manjak koordinacije, nejasne nadležnosti i neadekvatan zakonski okvir.

Publikacija nudi pregled različitih aspekata razvoja e-uprave na lokalnom nivou u BiH, uključujući analizu: zakonskog i institucionalnog okvira, javnih politika, kapaciteta i praksi unutar samih općina, kao i analizu web-stranica organa lokalne uprave. Konačno, donosiocima odluka ali i ostalim stakeholder-ima je ponuđen i niz preporuka za unaprijeđenje stanja u ovoj oblasti.

Projekat “Razvoj e-uprave u BiH”, u sklopu kojeg je sprovedeno ovo istraživanje, podržan je od strane Fonda Otvoreno društvo BiH.

Publikacija >>

 

 

PRIRUČNICI i VODIČI:

Kako do dobre uprave – vodič za opštinske uprave u BiH

Zdravko Miovčić; Banja Luka; 2004.

2004 Kako do dobre uprave

Ovaj vodič prvenstveno je namijenjen opštinskim rukovodstvima koja osjećaju potrebu za kvalitetnijim promjenama i unapređenjem svoga rada. Nastao je na iskustvima rada sa opštinskim upravama koje su u relativno kratkom vremenu dostigle visoke standarde dobre uprave. Vodič ne nudi gotove recepte (jer u ovom području nema recepata), ali sažima naučene lekcije iz niza lokalnih praksi. Predstavlja spoj teoretskih koncepcija i praktičnih zahvata, neku vrstu isprobane teorije, ali i prakse koja se oblikuje u neku vrstu koncepta.

Osim praktičarima koji žele da unaprijede svoje opštinske uprave, vodič je namijenjen i rastućem ešalonu lokalnih konsultanata iz različitih sredina, kako onih pretežno akademskih, tako i onih sa jasnom poslovnom orijentacijom.

Publikacija >>

 

Kako da usavršimo lokalnu upravu po CAF metodologiji?

Razvojna agencija Eda Banja Luka; 2006.

 

2006 CAF metodologija

Fond otvoreno društvo BiH je, u saradnji sa Programom razvoja opština u BiH (MDP), u jesen 2004.godine odlučio podržati realizaciju projekta “Uvođenje jedinstvenih evropskih standarda i metodologije evaluacije lokalnih administracija u BiH u skladu sa CAF (Common Assessment Framework) modelom”.

Namjera je ovoga projekta da uvede evropsku metodologiju za evaluaciju lokalnih administracija u BiH, originalno razvijenu od strane Evropskog instituta za javnu administraciju (EIPA). Ovaj model je opšte primjenljiv na sve javne ustanove i organizacije, na svim nivoima vlasti. Suština CAF modela, zasnovanog na principu izvrsnosti, jeste u kreiranju operativnih preduslova (metodologija i alata) za samoocjenjivanje, poređenje sa drugima (bolje, naprednije) i stalnom unapređenju personalnih kapaciteta i funkcija. U skladu sa EIPA preporukama, ovaj alat se treba prilagoditi javnim organizacijama koristeći pristup “odozdo prema gore”, kako bi se omogućila njegova brza i laka primjena, u skladu sa specifičnim institucijama (opštinske uprave, zdravstvene institucije, ministarstva, itd).

CAF priručnik je baziran na CAF modelu. On predstavlja alat podrške lokalnim upravama u cilju razumjevanja i korišćenja principa upravljanja kvalitetom. CAF priručnik za lokalnu upravu predstavlja instrument za otpočinjanje primjene ovog metodološkog okvira za uprave u BiH. Prilagođen je i razvijen je od strane Razvojne agencije Eda Banja Luka.

Publikacija >>

 

Mapa dobrog liderstva – dobro je dobro voditi

Ivan Jevđović, Zdravko Miovčić; Banja Luka; 2009.

Mapa dobrog liderstva

„Mapa dobrog liderstva“ je zamišljena da bude mapa za bolje liderstvo, kao neka vrsta pomoćnog alata za samoprocjenu. Radi se o pokušaju da se uoči i ukaže na arhetipsko u liderstvu. Više od toga – radi se o pokušaju da se oni koji se odvažuju na poduhvat vođenja svoje sredine navedu da kod sebe otkrivaju i odgajaju iskonske vrline dobrog liderstva.

Namijenjena je za načelnike koji žele da još bolje vode svoju sredinu: uočavajući, koristeći i razvijajući svoje liderske karakteristike. Ova knjiga teži da podstakne lokalne lidere da razmisle o svojim liderskim osobenostima. Tako mogu da postanu svjesniji svojih snaga, ali i slabosti. S tim u vezi na kraju svakog poglavlja nalazi se po jedna studija slučaja koje potiču iz knjige „Bukvar dobrog liderstva – dobro je dobro voditi“. Poslije svake od ovih studija nalaze se pitanja za razmišljanje. Odgovori na ova pitanja nisu ponuđeni jer uvijek ima nekoliko rješenja koja su manje ili više dobra, u zavisnosti od karakteristika lidera i samih okolnosti u kojima se djeluje.

„Mapa dobrog liderstva“ je prethodnica za Edapediju – interaktivni centar znanja za lokalne lidere na Balkanu, projekat koji uz podršku Fonda otvoreno društvo implementira razvojna agencija Eda Banja Luka.

Publikacija >>

 

Vodite/volite li svoju opštinu?

Zdravko Miovčić; Banja Luka; 2009.

Volite li Vodite li svoju opstinu

Ovaj vodič je napisan za ljude koji donose odluke o lokalnom razvoju. Dakle, prvenstveno za načelnike opština i njihove najbliže saradnike. Još preciznije, napisana je za načelnike koji žele da ostvare natprosječne rezultate u upravljanju razvojem opština (i gradova).

Da bi upravljanje lokalnim razvojem bilo djelotvorno, treba da bude proaktivno i odgovorno. I u tom pogledu vodič treba da pomogne načelnicima i njihovim prvim saradnicima: da razumiju svoje uloge i odgovornosti, kako bi mogli da ih bezrezervno ispune, i da razumiju uloge i odgovornosti ostalih, kako bi mogli da ih podstaknu i podrže.

Iako vodič nije napisan za stručnjake koji se bave lokalnim razvojem, u ulozi članova lokalnog razvojnog tima ili spoljnih konsultanata, ipak može da bude i za njih zanimljivo i korisno štivo. Ako hoće da stvarno budu djelotvorni, stručnjaci treba prvo da pokušaju da sagledaju i razumiju ugao gledanja onih koji donose ključne odluke. Bez toga nema govora o kreiranju djelotvornih razvojnih dokumenata.

Ovaj vodič nije pisan za one koji traže recepte za upravljanje lokalnim razvojem. Prvo, zato što gotovih recepata za to nema. Drugo, zato što recepti odvikavaju od razmišljanja i kreativnosti, a bez toga nema djelotvornog upravljanja lokalnim razvojem. Ovo naprosto nije rutinski i repetitivan posao, već stvaralački poduhvat čija je glavna karakteristika neponovljivost.

Publikacija >>

 

Kako do odgovornije lokalne uprave?

Priručnik za organizacije civilnog društva u primjeni PULS metodologije

razvojna agencija Eda; Banja Luka; 2011.

 

Kako do odgovornije LU

Priručnik je kreiran u svrhu prezentacije metodologije “Poboljšanje usluga lokalne samouprave (PULS)”, koju je razvila Razvojna agencija Eda iz Banjaluke. PULS metodologija (Poboljšanje Usluga Lokalne Samouprave) obuhvata alate i instrumente za praćenje i procjenu kvaliteta javnih usluga na lokalnom nivou iz perspektive građana kao korisnika tih usluga.

 

Kreiranje ove metodologija je dio šire inicijative unapređenja odgovornosti i efikasnosti lokalnih vlasti u BiH u pružanju javnih usluga i zadovoljenju stvarnih potreba građana kroz aktivniju ulogu civilnog društva. Ovu incijativu je pokrenuo i realizuje Fond otvoreno društvo BiH u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva u BiH.

 

Središte novog pristupa predstavlja povećanje odgovornosti lokalnih vlasti za kvalitet, dostupnost i ostale karakteristike javnih usluga za sve građane, prvenstveno kroz unapređenje uloge civilnog društva u zastupanju i kreiranju lokalnih politika. S tim u vezi je neophodno osposobiti organizacije civilnog društva u BiH da, koristeći mehanizme/instrumente monitoringa i evaluacije javnih usluga na lokalnom nivou, započnu dijalog sa predstavnicima lokalnih vlasti u cilju kreiranja javnih politika kojima će se poboljšati kvalitet života svih građana.

Publikacija >>

 

Građani i lokalna vlast - Mali vodič kroz lokalnu samoupravu

Priručnik je namijenjen predstavnicima lokalnih samouprava, predsjednicima i članovima savjeta mjesnih zajednica, građanima i organizacijama civilnog društva s ciljem poboljšanja dijaloga, otvorenosti i odgovornosti predstavnika jedinica lokalne samouprave, ali i svih drugih aktera razvoja.

Predstavljen kao vrsta vodiča kroz lokalnu samoupravu, priručnik daje osnovne informacije o lokalnoj i mjesnoj samoupravi, nadležnostima koje lokalne samouprave imaju, te usklađenosti zakona lokalne samouprave sa entitetskim i kantonalnim zakonima. Također, u priručnik su ugrađene i smjernice za aktivno učešće građana u odlučivanju u jedinicama lokalne samouprave, koje bi se trebale primjenjivati.

U drugom dijelu priručnika se nalaze prilozi sa praktičnim primjerima koji su bitni za primjenu predloženih rješenja, koja su prikazana u samom priručniku, a to su PLUS metodologija i Sažetak politike djelovanja koja se oslanja na istraživanje o zadovoljstvu građana javnim uslugama u općinama Tuzla i Živinice iz 2012. godine.

Priručnik je jedan od rezultata projekta koji je tokom 2013.godine uz podršku FOD BiH realizovala Vesta Tuzla.

Publikacija >>

 

 

IZVJEŠTAJI:

Najbolje prakse lokalne uprave u BiH

Fond otvoreno društvo BiH; Banja Luka; 2006.

2006 Najbolje prakse LU u BiH

Fond otvoreno društvo BiH (FOD BiH) i Program razvoja opština u BiH – Intercooperation (IC) su u maju 2003. godine pokrenuli projekat “Najbolje prakse lokalne uprave u BiH”, sa ciljem prikupljanja i razmjene dobrih inovativnih primjera i praksi dobre lokalne uprave u BiH. Projekat je dizajniran tako da se prikupe, evaluiraju i diseminiraju primjeri/prakse dobre lokalne uprave koji su direktno doprinjeli povećanju efikasnosti i transparentnosti lokalne uprave, te povećanju participacije građana u radu lokalne uprave.

Ova publikacija sadrži pregled 37 primjera dobrih praksi lokalne samouprave analiziranih od strane grupe eksperata prema sljedećim kriterijima:

  1. Efikasnost - korisnički orijentisano, brzo, kvalitetno i ekonomično pružanje usluga i rješavanje problema u domenu rada lokalne uprave
  2. Participativnost - Uključivanje samih građana u identifikovanje ovih potreba i zahtjeva, kao i u dizajniranje politika i programa kao odgovor na potrebe i zahtjeve građana
  3. Transparentnost - javnost rada i odgovornost lokalnih organa uprave, te njihovu otvorenost za praćenje i kontrolu u svim segmentima njihovog rada

Publikacija >>

 

Strategija razvoja lokalne samouprave u BiH

Ekspertski tim projekta "Kreiranje strategije razvoja lokalne samouprave u BiH od strane ključnih domaćih aktera"; Banja Luka; 2006.

 

2006 Strategija razvoja LU

Strateški plan razvoja lokalne samouprave u BiH predstavlja ključni rezultat projekta “Kreiranje strategije razvoja lokalne uprave u BiH od strane ključnih domaćih aktera”. Ključni domaći akteri su okupljeni oko Partnerske grupe za razvoj lokalne uprave, koju čine vodeće opštine i nevladine organizacije, i tim eksperata, sastavljen skoro u cjelini od praktičara koji su ostvarili respektabilne rezultate u unapređenju lokalne uprave i samouprave u BiH. Strateški plan se zasniva na kritičkoj, obuhvatnoj i detaljnoj analizi stanja, usvojenoj od strane Partnerske grupe u maju 2005. godine.

 

Strategija razvoja lokalne samouprave u BiH je prvi sveobuhvatan i izvrsno struktuiran dokument koji postavlja osnove za uspješno unapređenje i razvoj lokalne samouprave, te razvoj lokalnih zajednica. Ona predstavlja izvrsnu platformu za objedinjavanje značajnog broja parcijalnih inicijativa u struktuiranu cjelinu, omogućavajući njihovu integraciju i dajući im krajnji smisao kroz jasno definirane ciljeve.

Publikacija >>

 

Monitoring implementacije Strategije razvoja lokalne samouprave u RS

Centar za istraživanje, razvoj i planiranje; Doboj; 2011.

2011 Monitoring Implementacija strategije..

Osnovna namjera Centra za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative bila je da obezbijedi nezavisno i kvalitetno nadgledanje toka implementacije Strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj, te da kreira preporuke kako bi se cijeli proces unaprijedio.

Ova publikacija je podijeljena u dva dijela. U njenom prvom dijelu (Izvještaj o monitoringu implementacije Strategije razvoja lokalne samouprave u RS), koji je namijenjen javnosti i akterima neposredno uključenim u proces reformi, prezentuju se nalazi koji ukazuju na dinamiku i stepen do sada implementiranih aktivnosti.

Drugi dio publikacije (Alati za monitoring i evaluaciju strategije razvoja lokalne samouprave u RS), koji je u principu namijenjen onima koji implementiraju i vrše monitoring i evaluaciju Strategije, sadrži prijedlog metodologije za monitoring i evaluaciju sa detaljnije razrađenim indikatorima mjerenja napretka u implementaciji.

Poseban kvalitet ovom radu daje set predloženih indikatora za monitoring i evaluaciju procesa, koji su testirani kroz logički okvir. Radi se o korisnom alatu, koji je prvenstveno namijenjen za nadgledanje i ocjenjivanje ove Strategije, ali se u mnogim segmentima može i univerzalno primijeniti na proces strateškog planiranja razvoja lokalne samouprave.

Publikacija >>

 

Izvještaj o učešću građana u donošenju odluka u BiH u 2006.godini

Centri civilnih inicijativa; Banja Luka; 2007.

2006 Izvjestaj o ucescu gradjana

Cilj istraživanja jeste procjeniti stanje učešća građana u procesima donošenja odluka u BiH tokom 2006.godini, i identifikovati postojanje eventualnog napretka u prevazilaženju ranije identifikovanih prepreka efikasnom učešću građana. Na ovaj način kreiranim analizama i preporukama, doprinijeti perspektivama približavanja BiH Evropskim integracijama i jačanju vrijednosti i principa demokratskog društva.

 

Publikacija >>

Izvještaj o učešću građana u donošenju odluka u BiH u 2008.godini

Centri civilnih inicijativa; Banja Luka; 2009.

2008 Izvjestaj o ucescu gradjana u Donosenju odluka

Cilj istraživanja jeste procjeniti stanje učešća građana u procesima donošenja odluka u BiH tokom 2008.godini, i identifikovati postojanje eventualnog napretka u prevazilaženju ranije identifikovanih prepreka efikasnom učešću građana. Na ovaj način kreiranim analizama i preporukama, doprinijeti perspektivama približavanja BiH Evropskim integracijama i jačanju vrijednosti i principa demokratskog društva.

 

Publikacija >>

Izvještaj o učešću građana u donošenju odluka u BiH u 2009.godini

Centri civilnih inicijativa; Banja Luka; 2010.

2009 Izvjestaj o ucescu gradjana Cilj istraživanja jeste procjeniti stanje učešća građana u procesima donošenja odluka u BiH tokom 2009.godine, i identifikovati postojanje eventualnog napretka u prevazilaženju ranije identifikovanih prepreka efikasnom učešću građana. Na ovaj način kreiranim analizama i preporukama, doprinijeti perspektivama približavanja BiH Evropskim integracijama i jačanju vrijednosti i principa demokratskog društva.

 

Publikacija >>

Ovaj website koristi kolačiće!

Ovaj Website koristi kolačiće i prikuplja informacije o posjetiocima. Klikom na dugme OK potvrđujete da se slažete s Uslovima korištenja i Izjavom o privatnosti.

Više >