SAVE THE DATE | Tirana Civil Society and Think Tank Forum, October 14-15, 2023

The Open Society Foundations–Western Balkans (OSF-WB), mandated by the Government of Albania as the current holder of the Presidency of the Berlin Process, and in collaboration with the Hellenic Foundation for European & Foreign Policy (ELIAMEP) and with the Cooperation and Development Institute (CDI), is organizing this year’s Civil Society & Think Tank Forum 2023 (CSF 2023). 

Više >>

OPEN SOCIETY FOUNDATIONS IN WESTERN BALKANS

 OUR WORK IN WESTERN BALKANS

Više >>

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVODOM DEŠAVANJA U BANJA LUCI

 Sarajevo; 19.03.2023.

  Sankcionisati sve odgovorne za nasilje nad aktivistima civilnog društva počinjenog u Banja Luci dana

 18.03.2023.

  Fond otvoreno društvo BiH najoštrije osuđuje nasilje organizovano protiv građana i aktivista civilnog društva u Banja Luci, istovremeno pozivajući sve institucije, posebno policijske, tužilačke i sudske vlasti u Republici Srpskoj, na hitnu reakciju, te procesuiranje i sankcionisanje svih odgovornih. Cijelo saopštenje dostupno ovdje.

Više >>

SUZBIJANJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA U BiH - PRVI KORAK ENERGETSKE TRANZICIJE

Dokument analizira mjere koje se trebaju realizovati s ciljem suzbijanja energetskog siromaštva u BiH.

Energetsko siromaštvo je jedan od velikih i rastućih društvenih problema u BiH. Liberalizacijom energetskog tržišta došlo je do značajnog porasta cijena energenata, a što značajno otežava socijalnim kategorijama stanovništva pristup osnovnim energetskim uslugama potrebnim za normalne životne uslove (rasvjeta, grijanje, hlađenje, kuhanje i dr.).

Domaćinstva pogođena energetskim siromaštvom ne mogu sebi da priušte rekonstrukciju postojećih objekata uz mjere energetske efikasnosti, zamjenu dotrajalih energetski neefikasnih električnih uređaja, primorana su da koriste neadekvatne sisteme grijanja koji su veoma često štetni po zdravlje i okolinu.

Više >>

REGIONALNA SARADNJA KOJA OBILJEŽAVA TRI DECENIJE FONDACIJA OTVORENOG DRUŠTVA NA BALKANU

Inicijativa "30 godina" pružila je perspektivu za tri decenije, 1991–2021, prisustva i rada Fondacije otvoreno društvo (OSF) na Balkanu. Ispitivala je kako su jedinstveni filantropski napori Georgea Sorosa, njegove ideje i filozofija otvorenog društva istrajali tokom burne novije istorije regiona i kako je taj rad i dalje pokretačka snaga, živa i aktivna.

Inicijativa "30 godina" sastoji se od dvije komplementarne komponente: virtuelnog obilaska sa sedam prezentacija/ diskusija o regionu, od kojih je svaka ponudila poseban pogled na 30 godina – Virtual Momentum – i knjige "30 godina".

Više >>

 

FOD BiH podržava i realizira projekte koji doprinose profesionalnom i demokratskom razvoju bosanskohercegovačkog obrazovnog sistema, te se zalaže da isti počiva na sljedećim načelima:

 • obrazovanje je javno dobro: kvalitetno obrazovanje stavlja učenika i njegove potrebe u centar pažnje, i istovremeno dugoročno teži unapređenju cijelog društva;
 • interkulturalizam: obrazovni sadržaji i metode podučavanja i učenja podstiču puno razumijevanje sebe i drugih, razvijaju osjećaj solidarnosti i poštivanje vrijednosti pluralističkog  društva;
 • socijalna pravda: uvažavanje različitih obrazovnih potreba, naročito potreba marginalizovanih, ugroženih i obespravljenih grupa u društvu;
 • poštivanje ljudskih prava: obrazovne institucije garantuju grupna kao i individualna prava svih članova društva kroz proces integracije (nasuprot segregaciji i asimilaciji).

U fokusu programa suvrijednostikoje se u obrazovnom sistemu reflektiraju u sadržaju nastavnih planova i programa i načinu na koji je proces učenja i podučavanja organiziran u školama. To su odgovornost,kvalitet i pravičnost. Oni podrazumijevaju odgovoran pristup svih obrazovnih aktera u kreiranju nastavnih planova i programa, obezbjeđenje visokih standarda koji garantuju kvalitetno obrazovanje, te jednak tretman sve djece tokom školovanja. 

 

Izdvojene aktivnosti do 2013:

Čitanka “Svezame, otvori se”

Nakon što je Analiza sadržaja udžbenika maternjeg jezika pod nazivom „Obrazovanje u BiH: Čemu učimo djecu?“ ukazala na nedostatke i mane udžbenika koji se koriste u nastavi, Radna grupa FOD BH je inicirala projekat koji bi djeci, roditeljima i nastavnicima ponudio udžbenik koji će predstavljati ALTERNATIVU postojećem, preovladavajućem, konceptu udžbenika. U protekle četiri godine grupa autora je izradila Čitanke za 5., 6., 7., 8. i 9. razred osnovne škole pod nazivom «Svezame, otvori se», kao i Priručnik za nastavnike za pomenute razrede.

Kroz model nove čitanke FOD BH nudi koncept udžbenika koji nastoji potaknuti učenike da čitaju kritički, da misle i govore jasno, da razlikuju mit od istorije, da upoznaju različite kulture, da jezik poznaju i koriste kao sredstvo komunikacije, a ne obilježje identiteta, da kroz književna djela osvijeste lična iskustva, doživljaje i želje, da se osposobe za tolerantan i argumentovan dijalog.

Dokumentarni film “Djeca” Aide Begić

Film je priča o tri škole koje rade prema različitim nastavnim programima (bosanski, hrvatski, srpski), a akteri u filmu su đaci, nastavnici i stručnjaci iz obrazovanja.

Dokumentarac otkriva kako učenici odgovaraju na pitanje kojim jezikom govore, kako nastavnici govore o nacionalnoj pripadnosti pojedinih pisaca i o razlikama između hrvatskog, srpskog i bosanskog jezika, odnosno, film pokazuje koja se književna štiva posebno tretiraju u nastavi i kako se interpretiraju.

Dokumentarnošću i izjavama stručnjaka, filmom se demaskiraju modeli po kojima funkcionira bh. obrazovna praksa, pozivajući na ubrzanje reformskog procesa.

Film je snimljen u produkciji Mediacentra Sarajevo, a s ciljem da se obezbjedi:

 • Pristup obrazovanju, jednake mogućnosti i šanse
 • Kvalitetan obrazovni sistem
 • Sigurne škole
 • Univerzalne ljudske vrijednosti, učenje o drugom i drugačijem, život u multietničkom, demokratskom društvu
 • Usaglašeno i efikasno finansiranje obrazovanja

Trailer za film “Djeca” Aide Begić možete preuzetii ovdje. (format trailera: .flv)Dvolist / Onlist za školsku prasku Školegijum

FOD BH je u avgustu prošle godine pokrenuo Dvolist za pravednije obrazovanje pod nazivom Školegijum. Dvolist je pokrenut nakon što je Analiza o izvještavanju medija o obrazovanju pokazala da bh. mediji o obrazovanju izvještavaju površno, a da istraživačkih tekstova, koji trebaju da potaknu razgovor o problemima i animiraju javnost, ima veoma malo. Unapređenje školskog programa, analiza zakona ili izvještavanje o marginaliziranim grupama su teme koje se jako rijetko ili nikako obrađuju u bh. medijima. Također, mediji mnogo češće obrađuju aktivnosti vlasti i javnih institucija, u odnosu na rad organizacija civilnog društva ili međunarodnih organizacija.

Dvolist za pravednije obrazovanje je izlazio dva polugodišta (po 18 brojeva), a prodavao se širom države kao sastavni dio SuperOglasa, dok je na kraju polugodišta, odnosno školske godine štampana zbirna kolekcija tekstova koja je distribuirana na adrese svih 800 osnovnih i srednjih škola u BiH.

Na stranicama Školegijuma smo ukazali na neke od čvorišnih tačaka u održavanju nekvalitetnog obrazovnog sistema: nestručnost, nacionalizam i patriotizam, nejasni zakoni, zastarjelost nastavnih pomagala, neprilagodljivost nastavnog kadra na savremene tehnologije, konformizam, nedostatak motiva za promjenu, egzistencijalna ucijenjenost, loši udžbenici, ideološki motivirane prakse, nastavni planovi i programi ne odgovaraju savremenim standardima, nedostatak kreativnosti, itd.

Dosadašnja praksa je pokazala da je proces reforme dugotrajan i da postoji potreba za kontinuiranim praćenjem stanja i pojava u obrazovnom sistemu: uspostavljanje dijagnoze i preporuke, ustupanje alternative i prostora za drugačiji glas i stav.

Da bismo Školegijum, zajedno sa svojim sadržajem, učinili dostupnijim široj populaciji , redakcijski kolegij je odlučio da sadržaje publikuje na jedinstvenoj web stranici Onlist za školsku praksu (wwww.skolegijum.ba). Na taj način bi sadržaj Školegijuma bio dostupan svima, bez obzira na interese, potrebe, dob i socijalni status čitalačke publike.

Inicijativa za pravično obrazovanje

Kao odgovor na nagomilane probleme u bh. obrazovnom sistemu, FOD BH je zajedno sa Uredom UNICEF-a u Bosni i Hercegovini i Regionalnim uredom za jugoistočnu Evropu organizacije Save the Children Norway 2008. godine, pokrenuo Inicijativu za pravičan obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini.

Cilj Inicijative je podizanje svijesti o trenutnoj situaciji u obrazovanju, dugoročnim implikacijama i potrebi za promjenama kako bi se unaprijedile sadašnje obrazovne prakse u Bosni i Hercegovini.

Za pokretače Inicijative, definicija PRAVIČNOG OBRAZOVANJA suštinski podrazumijeva da se društvo obaveže na u potpunosti odgovoran obrazovni sistem koji pruža kvalitet svoj djeci. Pojam kvaliteta se mora stalno redefinirati kako bi u nastavne planove i programe i nastavne metode bile uključene vrijednosti otvorenosti, tolerancije, relevantnosti i kritičkog razmišljanja.

Od pokretanja zajedničke incijative između ove tri agencije za rješavanje pitanja nejednakosti, diskriminacije (poticanja podjela, a ne inkluzije) i nedostatka kvaliteta u obrazovnom sistemu BiH u maju 2008. godine, zajednički je osmišljen niz aktivnosti.

Konačni cilj Projekta je dvojak: nastoji se informirati i mobilizirati javnost i akteri obrazovnog sistema po pitanju problema diskriminacije u bosanskohercegovačkim školama i njegovih posljedica za djecu i društvu općenito, te se zagovaraju konkretne mjere koje bi riješile problem nejednakosti i unaprijedile kvalitet obrazovanja.

Iskustva nastavnika u radu sa djecom sa teškoćama u razvoju (Zbornik radova)

Ur. Selma Hodžić-Mešanović, Edina Suljić, Centar za dokumentaciju i edukativnu inovaciju Tuzla

Publikacija je nastala zahvaljujući implementaciji dva projekta „Skrbništvo i ponovno uključenje maloljetnika sa teškoćama u psihičkom i fizičkom razvoju i promocija socijalnog poduzetništva na teritoriji Bosne i Hercegovine“ i „Pozitivna iskustva inkluzije na području Bosne i Hercegovine“.

Brošura „Iskustva nastavnika u radu sa djecom sa teškoćama u razvoju“ je rukopis grupe autora i namijenjena je za nastavne svrhe. Obećanja u okviru reforme obrazovanja u Bosni i Hercegovini, podrazumijevaju razvoj inkluzivnih škola, što znači da djeca sa posebnim obrazovnim potrebama pohađaju redovne škole.

Za nastavnike u inkluzivnim školama nastala je potreba da se pripremaju i stručno usavršavaju kako bi mogli odgovoriti na individualne potrebe i sposobnosti svakog učenika u školi.

Prvi dio publikacije daje prikaz 7 radionica u kojima se djeca uče o apstraktnim pojmovima preko konkretnog, učestvuju prema svojim sposobnostima i interesovanjima, izražavaju svoja osjećanja i maštu, praktično učestvuju u izradi potrebnog didaktičkog materijala za nastavni proces.

Drugi dio se odnosi na nastavne pripreme u kojima nastavnici prikazuju interaktivnu realizaciju časova iz predmeta: Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost; Prirode i društva i Matematike, te pripreme za korektivni rad kroz logopedski tretman.  

Treći dio se odnosi na predstavljane pozitivnih primjera iz prakse. Slikovito je predstavljeno iskustvo iz Italije. Veoma važna poruka se može izdvojiti iz ovog teksta, a to je da su u Italiji sva djeca važna i da odrasli brinu o djeci i to od samog početka, što pokazuje rana identifikacija još u predškolskom dobu.

Koalicija za pravično obrazovanje

Ostvarivanje ciljeva Inicijative ZA pravičan obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini nije moguće bez kreiranja snažne Koalicije predstavnika civilnog društva i stvaranje platforme za dugoročno djelovanje u oblasti obrazovanja i zaštite prava svakog djeteta, od nivoa škole i lokalne zajednice do državnog nivoa.

Stvaranje Koalicije ima za cilj povezivanje, efikasnije korištenje znanja, kapaciteta i resursa kao i koordinirano djelovanje organizacija civilnog društva, kako bi oni postali značajan faktor u zagovaranju, poticanju i provođenju promjena u oblastima ostvarivanja prava svakog djeteta na kvalitetno obrazovanje od rođenja.

Stoga su ključni ciljevi Koalicije, između ostaloga:

 • postizanje koncenzusa oko ključnih pitanja vezanih za kršenja prava djeteta, uzroka i implikacija ovakvog stanja kao i ciljeva za budućnost, kao osnove za efikasno planiranje i zagovaranje;
 • identifikacija i imenovanje pojava i primjera kršenja prava djece;
 • analiza postojećih profesionalnih i drugih resursa, kapaciteta i primjera dobre prakse unutar Koalicije;
 • razvijanje i razmjena resursa i uzajamno osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva u različitim oblastima;
 • informisanje i educiranje javnosti o pitanjima prava djeteta, stanju u BiH kada je u pitanju kršenje ovih prava, stanju u obrazovnom sistemu i dugoročnim posljedicama za svako dijete, zajednicu i društvo u cjelini;

Prvim, inicijalnim aktivnostima Koalicije, odazvao se značajan broj organizacija, udruženja i institucija, a u narednom periodu planira se intenzivnije djelovanje Koalicije, izrada dugoročne strategije, misije i vizije te konkretne aktivnosti na svim nivoima.

Djelovanje Koalicije koordinira Centar za obrazovne inicijative Step by Step.

Oblikovanje novog obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini (2004)

Fond otvoreno društvo BiH, Sarajevo, 2004

Publikacija predstavlja doprinos jednom ključnom periodu u oblikovanju novog obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini. Opisuje kako Projekat poboljšanja srednjeg obrazovanja, koji je pokrenulo Ministarstvo obrazovanja Tuzlanskog kantona u partnerstvu sa Fondom otvoreno društvo Bosna i Hercegovina, može poslužiti u pružanju praktičnog iskustva o tome što se može učiniti u pogledu preobrazbe sistema srednjeg obrazovanja u zemlji.

Cilj publikacije je pružanje podrške sve većem interesu da se promjeni obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini. Svrha joj je da:

 • Podijeli iskustvo projekta u srednjem školstvu sa raznim predstavnicima vlasti u obrazovanju u BiH, sa međunarodnim organizacijama i ostalim interesnim grupama;
 • Pokaže učinak projekta na jačanje obrazovnog sistema u Tuzlanskom kantonu;
 • Dokumentira šta se dešavalo u dosadašnjem procesu promjene.

Prikaz je iskustva promjene obrazovnog sistema iz ugla raznih zainteresiranih strana i aktivnih učesnika u Projektu. On je zbir gledišta raznih učesnika u procesu – od ministra obrazovanja Tuzlanskog kantona do osoblja projekta, direktora škola, nastavnika, učenika i partnerskih organizacija uključenih u projekat. 

Podrška projektima iz oblasti inkluzije u osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini

U periodu između 25. maja i 20. jula 2012. godine FOD BiH je, u skladu sa Strategijom Programa za obrazovanje 2012-13, objavio Javni poziv za projekte iz oblasti inkluzije u osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

Broj organizacija koje su se javile na poziv i činjenica da su aplikacije stizale iz svih dijelova Bosne i Hercegovine govori o potrebama i nedostacima obrazovnog sistema kada je u pitanju inkluzija u osnovnom i srednjem obrazovanju.

U konačnom odabiru, prednost je data projektima koji su usmjereni na unapređenje inkluzivnih politika i praksi i koji:

 • su zasnovani na temeljitoj analizi aktuelnog stanja inkluzivnog obrazovanja na datom području
 • nude sistemska rješenja u sferi obrazovnih politika i inkluzivne prakse, uključujući nastavne programe, usavršavanje nastavnika, specijalističke programe obuke, itd.
 • potiču suradnju između različitih obrazovnih institucija i organizacija

U okviru predviđenog vremena na poziv se prijavilo 81 organizacija civilnog društva i javnih obrazovnih institucija.

Podrška projektima iz oblasti unapređenja obrazovnog sistema

Fond otvoreno društvo BiH je u 2011. godini objavio Poziv za projekte iz oblasti unapređenja kvaliteta obrazovanja. Poziv je dio strateškog usmjerenja FOD BiH koje se zasniva na principima odgovornosti, jednakopravnosti i obezbjeđenja kvalitetnog obrazovanja za svu djecu u Bosni i Hercegovini.

Prednost je data projektima koji kritički preispituju vrijednosti i ciljeve u obrazovanju, i koji su usmjereni na unapređenje obrazovne politike, strateških dokumenata i akcionih planova. Također, prednost su imali i projekti koje zajednički realizuju dvije ili više organizacija na ostvarivanju sljedećih specifičnih ciljeva:

 • unapređenje odgojno-obrazovne prakse, nastavnih metoda, planova i programa;
 • uklanjanje različitih oblika diskriminacije;
 • jačanje odgovornosti i transparentnosti u obrazovnom sistemu.
 • Na Poziv se odazvalo oko 150 organizacija, a nakon detaljne selekcije, njih 13 je dobilo podršku i krenulo u realizaciju projektnih ciljeva. (Link na dokument u kome su pobrojane organizacije i naziv projekta).

 


Ovaj website koristi kolačiće!

Ovaj Website koristi kolačiće i prikuplja informacije o posjetiocima. Klikom na dugme OK potvrđujete da se slažete s Uslovima korištenja i Izjavom o privatnosti.