Full Agenda of #CSFTirana2023 | “Unlocking Progress: The European Future of the Western Balkans”

 

Full Agenda of #CSFTirana2023 | “Unlocking Progress: The European Future of the Western Balkans”

 

Više >>

OPEN SOCIETY FOUNDATIONS IN WESTERN BALKANS

 OUR WORK IN WESTERN BALKANS

 

Više >>

SUZBIJANJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA U BiH - PRVI KORAK ENERGETSKE TRANZICIJE

Dokument analizira mjere koje se trebaju realizovati s ciljem suzbijanja energetskog siromaštva u BiH.

Energetsko siromaštvo je jedan od velikih i rastućih društvenih problema u BiH. Liberalizacijom energetskog tržišta došlo je do značajnog porasta cijena energenata, a što značajno otežava socijalnim kategorijama stanovništva pristup osnovnim energetskim uslugama potrebnim za normalne životne uslove (rasvjeta, grijanje, hlađenje, kuhanje i dr.).

Domaćinstva pogođena energetskim siromaštvom ne mogu sebi da priušte rekonstrukciju postojećih objekata uz mjere energetske efikasnosti, zamjenu dotrajalih energetski neefikasnih električnih uređaja, primorana su da koriste neadekvatne sisteme grijanja koji su veoma često štetni po zdravlje i okolinu.

Više >>

 

Pravni program Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina (FOD BiH) se fokusira na stvaranje okruženja koje će voditi ka vladavini prava i zaštiti ljudskih prava.

Strategijom djelovanja u 2011/2012, FOD BiH aktuelizira aktivnosti u dvije različite pravne inicijative, anti-diskriminacija i inicijativa transparentnosti.

Inicijativom transparentnosti, želimo adresirati temeljni princip demokratije i vladavine prava, da građani imaju pravo da traže odgovornost vlasti, a vlast obavezu da građanima odgovara, konkretnim aktivnostima praćenja implementacije antikorupcionih reformi, i aktivnostima demonopoliziranje, deelitiziranje i omasovljavanja procesa javnih finansija u Bosni i Hercegovini.

Anti-diskriminacijskom inicijativom, dugoročno želimo promovirati kulturu nediskriminacije i ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, raditi na unaprjeđenju zakonskog okvira i mehanizama za prevenciju i eliminaciju diskriminacije, te na poboljšanju sistema pravne zaštite bh. građana.

 

Najznačajnije aktivnosti 2011/2012:

Anti-diskriminacija (AD program)

 

AD program pokrenut je 2010. godine kao inicijativa Fonda otvoreno društvo BiH, u koju se uključilo 9 lokalnih nevladinih organizacija aktivnih na promociji i zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Kroz AD program, dugoročno želimo promovirati kulturu ne-diskriminacije i ljudskih prava u BiH, i raditi na unaprjeđenju zakonskog okvira i mehanizama za prevenciju i eliminaciju diskriminacije, i na poboljšanju sistema zaštite BH građana.

Cilj programa je da podstakne korištenje postojećih mehanizama zaštite od diskriminacije (Zakon o zabrani diskriminacije BiH, na snazi od 2009. godine) i doprinese boljem razumijevanju, prepoznavanju i efikasnijoj pravnoj zaštiti građana od različitih formi diskriminacije,

AD program sastoji se od četiri međusobno uvezane komponente, koje razvijaju i implementiraju različite partnerske organizacije:

 • Edukativna i informativna kampanja (Fondacija Mediacentar Sarajevo), koja ima za cilj da u javnosti pokrene diskusiju o problemu diskriminacije i njenim različitim formama, kao i da upozna građanstvo sa Zakonom o zabrani diskriminacije BiH, i aktivnostima AD programa.
 • Strateško parničenje (Vaša prava BiH) odnosi se na zastupanje slučajeva diskriminacije pred BH sudovima, kao i na pružanje besplatne pravne pomoći savjeta građanima u slučajevima diskriminacije.
 • Mapiranje diskriminacije, odnosno monitoring (Prava za sve Sarajevo, ICVA, Forum građana Tuzla, Helsinški parlament građana Banjaluka, Centar za ljudska prava Mostar i Budi moj prijatelj Sarajevo) obuhvata aktivnosti praćenja slučajeva diskriminacije širom BiH – prikupljanje, dokumentovanje, razmjenu podataka te izvještavanje o uočenim pojavama/slučajevima diskriminacije.
 • Razvoj javnih politika na polju anti-diskriminacije u BiH (Analitika Sarajevo) čime će se doprinijeti generiranju novih znanja i informacija u oblasti anti-diskriminacije; boljoj i efikasnijoj implementaciji Zakona; kao i uspostavljanju boljeg partnerstva između državnih institucija i organizacija civilnog sektora kada je riječ o borbi protiv diskriminacije u BiH.

www.diskriminacija.ba

Inicijativa transparentnosti

Pitanja odgovornosti i transparentnosti vlada na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, još od 2001. godine, FOD BiH pokušava adresirati koristeći se različitim dostupnim mehanizmima.

Aktuelne programske aktivnosti se odvijaju u dva strateška pravca, koje razvijaju i implementiraju različite partnerske organizacije:

 1. kontinuirani monitoring Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana 2009-2014, i zagovaranje njihove pune implementacije (Transparency International BiH);
 2. praćenje javne potrošnje na svim nivoima Bosne i Hercegovine, i zalaganje za unaprjeđenje upravljanja javnim finansijama (Centar za zastupanje građanskih interesa).

Monitoring provođenja Strategije za borbu protiv korupcije (2009 – 2014) i antikorupcionih reformi u Bosni i Hercegovini

Cilj projekta, koji izvodimo u partnerstvu sa Transparency International BiH, je obezbjeđenje detaljne analize implementacije Nacionalne strategije borbe protiv korupcije, koja će poslužiti kao osnova za definisanja dodatnih mjera i konkretnih zagovaračkih aktivnosti uspješnijeg provođenja antikorupcionih reformi i povećanja kapaciteta državnih institucija i društva u cjelini za suzbijanje korupcije.

U skladu sa prihvaćenim međunarodnim standardima, usvojenoj Strategiji, ali i pozitivnoj praksi saradnje između antikorupcijskih organizacija i institucija u svijetu, izvođenje projekta je podijeljeno na tri komponente:

 1. Direktni i formalni monitoring provođenja Strategije za borbu protiv korupcije 2009-2014; U okviru ove komponente obezbijeđeno je kontinuirano četveremjesečno praćenje napretka u provođenju strategije i akcionog plana, kroz objavljivanje periodičnih izvještaja o napretku. Struktura izvještaja prati strukturu strategije i akcionog plana, i priređuje se na jednostavan način za laku diseminaciju prema građanima i zainteresovanim NVO-ima.
 2. Sektorski ili “dubinski” monitoring antikorupcionih reformi i implementacije zakona;U okviru ove komponente pripremamo po dva periodična monitoring izvještaja provođenja antikorupcionih reformi u BiH na godišnjoj osnovi, a koji obuhvataju detaljnu analizu provođenja antikorupcionih reformi u 2011. i 2012. godini. Monitoring izvještaji, koji se prezentiraju javnosti na obilježavanju 10. Decembra, međunarodnog dana borbe protiv korupcije, prate provedbu reformi kroz slijedeće oblasti: izmjene zakonskog okvira i implementacija zakona o sukobu interesa, finansiranju političkih partija, izbornog zakona; implementacija zakona o javnim nabavkama; procesuiranje korupcije pred sudovima i tužilaštvima u BiH; i rad službi za reviziju javnog sektora u BiH.
 3. Promocija nalaza monitoring i zagovaračke aktivnosti; U okviru ove komponente, kao svojevrsnu nadgradnju prethodnih, realiziramo različite zagovaračke i promotivne aktivnosti (direktni sastanci i prezentacije; saopštenja za javnost; ekspertske i konferencije za medije; novinski, radio, TV i internet izvještaji i članci; itd.) prema nadležnim državnim institucijama, međunarodnim organizacijama i institucijama (posebno kroz proces redovnih konsultacija sa Evropskom komisijom pri izradi izvještaja o napretku, zatim u okviru procesa GRECO evaluacija, i sl.) medijima, nevladinim organizacijama i široj javnosti.

http://ti-bih.org

Monitoring javne potrošnje i zalaganje za unapređenje upravljanja javnim resursima Bosne i Hercegovini

Cilj projekta, koji izvodimo u partnerstvu sa Centrom za zastupanje građanskih interesa, jeste unaprjeđenje javnih finansija u BiH, te uključivanje što većeg broja građana BiH u proces upravljanja javnim novcem kako bi se ta oblast javnog života demonopolizirala, deelitizirala i omasovila.

Specifični ciljevi projekta su:

 • Podići stepen svijesti kod građana u pogledu jačanja nihovog učešća u demokratskim procesima unutar BiH i njihovog interesa i motivacije za pitanja javnih finansija, raspodjele nacionalnog dohotka i razvoja društva.
 • Povećati nivo spremnosti Vlade da sudjeluje u javnim debatama i primjeni sugestije civilnog društva za koje postoji javni konsenzus o njihovoj prihvatljivosti.
 • Povećati transparentnost rada Vlade po pitanju dostupnosti pravovremenih, na razumljiv način predočenih i relevantnih informacija o budžetima u svim fazama budžetskog procesa.

Realizacija projekta je podijeljena u dvije komponente, sa različitim aktivnostima:

 1. Prikupljanje i objavljivanje podataka o javnim finansijama u Bosni i Hercegovini, odnosno ažuriranje baze svih dostupnih podataka o budžetima kantona, entiteta, države i Brčko Distrikta, od 2005. do danas; Eksploatacija baze podataka; Unapređenje sadržaja, dizajna i promocije vlastitih web sajtova; Budžetski road show – organiziranje prezentacija i diskusija u cijeloj Bosni i Hercegovini; Kontinuirani rad sa medijima; Vizualizacije najvažnijih pitanja javne potrošnje; Saradnja sa partnerima u regiji; Nastavak projekta Brojač budžetske potrošnje i To su naše pare.
 2. Obrada dokumentacije vezane za sve faze budžetskog procesa, na nivou entiteta, kantona i države. U saradnji sa International Budget Partership, prema metodologiji Open Budget Initiative, analizirati podatke i intervjuisati službenike u relevantnim ministarstvima, te dati konačan rezultat koji će širom svijeta poslužiti kao referenca o javnim finansijama u BiH.

www.cpi.ba ; www.gdjejelova.ba ; www.budzeti.ba

Ovaj website koristi kolačiće!

Ovaj Website koristi kolačiće i prikuplja informacije o posjetiocima. Klikom na dugme OK potvrđujete da se slažete s Uslovima korištenja i Izjavom o privatnosti.

Više >