REGIONALNA SARADNJA KOJA OBILJEŽAVA TRI DECENIJE FONDACIJA OTVORENOG DRUŠTVA NA BALKANU

Inicijativa "30 godina" pružila je perspektivu za tri decenije, 1991–2021, prisustva i rada Fondacije otvoreno društvo (OSF) na Balkanu. Ispitivala je kako su jedinstveni filantropski napori Georgea Sorosa, njegove ideje i filozofija otvorenog društva istrajali tokom burne novije istorije regiona i kako je taj rad i dalje pokretačka snaga, živa i aktivna. Inicijativa "30 godina" sastoji se od dvije komplementarne komponente: virtuelnog obilaska sa sedam prezentacija/ diskusija o regionu, od kojih je svaka ponudila poseban pogled na 30 godina – Virtual Momentum – i knjige "30 godina".

Više >>

IZ ŠTAMPE IZAŠLA I DRUGA ZBIRKA ROMSKIH PRIČA POD UREDNIŠTOM HEDINE TAHIROVIĆ-SIJERČIĆ

U petak, 5. 11. 2021., na Dan romskog jezika, u Zemaljskom muzeju u Sarajevu održana je promocija knjige Romske priče (Zbirka II). O prvoj zbirci pisali smo ovdje. Izdavači su isti: Fond otvoreno društvo BiH (FOD BiH) i Zemaljski muzej. Osim što je izdavač, FOD BiH je i finansirao projekt. Isti je i tim koji je radio na knjizi kao i urednica knjige Hedina Tahirović-Sijerčić. Druge su, naravno, priče. Njih 133, što s prethodnom zbirkom čini 320 priča. I dalje se radi o pričama koje je prikupio Rade Uhlik, jedan od najznačajnijih svjetskih romologa, od 1928 do 1968, najviše u BiH, ali i u Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj.

Više >>

STVARNO GRAĐANSTVO POSJEDUJE ZNANJE O RELIGIJI I S NAUČNE TAČKE GLEDIŠTA

Intervju: TIM JANSEN Tim Jansen, predsjednik  međunarodnog religiološkog udruženja – IAHR (International Association for the History of Religions), gostovao je u četvrtak, 23. 9., u sklopu Regionalne religiološke mreže na Drugoj religiološkoj konferenciji o temi „Religija i javna škola“ koja je održana na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Konferenciju je finansijski podržao Fond otvoreno društvo BiH. Na konferenciji je razgovarano o modelima izučavanja religije u regiji, ali i u Skandinavaji. Jansen je upravo jedan od najvećih autoriteta kad je u pitanju izučavanje religije po skandinavskom modelu. Ukratko, taj model podrazumijeva pristup religiji kao općeljudskom, sociološkom fenomenu u cilju razvoja kritičko-analitičkog pristupa religijskim sadržajima. Kroz religijske sadržaje učenici pokušavaju da pojasne svoje poglede na svijet bez obzira na to da li su religiozni ili ne. O konferenciji detaljnije možete pročitati ovdje. Prisustvo Karla Jansena iskoristili smo da s njim razgovaramo konfensionalnom modelu izučavanja religije u Bosni i Hercegovini kroz predmet Vjeronauka te kako prevazići kontroverze koje se u vezi s tim javljaju.

Više >>

BOOKSTAN I OSNAŽIVANJE MLADIH KNJIŽEVNIH KRITIČARA

Već šestu godinu u Sarajevu se održava književni festival Bookstan, a u sklopu njega i radionice za mlade književne kritičare. Ove godine radionica se održavala od 4. do 10. jula. Održavanje tih radionica finansijski osigurava Fond otvoreno društvo BiH. Da se radi o nečem dobrom i kvalitetnom govori i činjenica da pojedinim polaznicima i polaznicama ovih radionica ovo nije prvi put da učestvuju na njima. Meliha Hadžimehmedagić je bila 2016., 2019. i ove godine: „Ovo mi je treća godina da dolazim i svaki put imam osjećaj da sam nešto novo naučila“, kaže Meliha. Književnokritičku scenu smatra zatvorenom, a priliku za njeno otvaranje vidi u širenju kruga ljudi koji se njom bave čemu radionice doprinose: „Bilo bi dobro da je malo manje hermetički zatvoren krug ljudi koji se tim bavi i da se otvore više prema književnosti nego jedni prema drugima.“

Više >>

 

Pravni program Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina (FOD BiH) se fokusira na stvaranje okruženja koje će voditi ka vladavini prava i zaštiti ljudskih prava.

Strategijom djelovanja u 2011/2012, FOD BiH aktuelizira aktivnosti u dvije različite pravne inicijative, anti-diskriminacija i inicijativa transparentnosti.

Inicijativom transparentnosti, želimo adresirati temeljni princip demokratije i vladavine prava, da građani imaju pravo da traže odgovornost vlasti, a vlast obavezu da građanima odgovara, konkretnim aktivnostima praćenja implementacije antikorupcionih reformi, i aktivnostima demonopoliziranje, deelitiziranje i omasovljavanja procesa javnih finansija u Bosni i Hercegovini.

Anti-diskriminacijskom inicijativom, dugoročno želimo promovirati kulturu nediskriminacije i ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, raditi na unaprjeđenju zakonskog okvira i mehanizama za prevenciju i eliminaciju diskriminacije, te na poboljšanju sistema pravne zaštite bh. građana.

 

Najznačajnije aktivnosti 2011/2012:

Anti-diskriminacija (AD program)

 

AD program pokrenut je 2010. godine kao inicijativa Fonda otvoreno društvo BiH, u koju se uključilo 9 lokalnih nevladinih organizacija aktivnih na promociji i zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Kroz AD program, dugoročno želimo promovirati kulturu ne-diskriminacije i ljudskih prava u BiH, i raditi na unaprjeđenju zakonskog okvira i mehanizama za prevenciju i eliminaciju diskriminacije, i na poboljšanju sistema zaštite BH građana.

Cilj programa je da podstakne korištenje postojećih mehanizama zaštite od diskriminacije (Zakon o zabrani diskriminacije BiH, na snazi od 2009. godine) i doprinese boljem razumijevanju, prepoznavanju i efikasnijoj pravnoj zaštiti građana od različitih formi diskriminacije,

AD program sastoji se od četiri međusobno uvezane komponente, koje razvijaju i implementiraju različite partnerske organizacije:

 • Edukativna i informativna kampanja (Fondacija Mediacentar Sarajevo), koja ima za cilj da u javnosti pokrene diskusiju o problemu diskriminacije i njenim različitim formama, kao i da upozna građanstvo sa Zakonom o zabrani diskriminacije BiH, i aktivnostima AD programa.
 • Strateško parničenje (Vaša prava BiH) odnosi se na zastupanje slučajeva diskriminacije pred BH sudovima, kao i na pružanje besplatne pravne pomoći savjeta građanima u slučajevima diskriminacije.
 • Mapiranje diskriminacije, odnosno monitoring (Prava za sve Sarajevo, ICVA, Forum građana Tuzla, Helsinški parlament građana Banjaluka, Centar za ljudska prava Mostar i Budi moj prijatelj Sarajevo) obuhvata aktivnosti praćenja slučajeva diskriminacije širom BiH – prikupljanje, dokumentovanje, razmjenu podataka te izvještavanje o uočenim pojavama/slučajevima diskriminacije.
 • Razvoj javnih politika na polju anti-diskriminacije u BiH (Analitika Sarajevo) čime će se doprinijeti generiranju novih znanja i informacija u oblasti anti-diskriminacije; boljoj i efikasnijoj implementaciji Zakona; kao i uspostavljanju boljeg partnerstva između državnih institucija i organizacija civilnog sektora kada je riječ o borbi protiv diskriminacije u BiH.

www.diskriminacija.ba

Inicijativa transparentnosti

Pitanja odgovornosti i transparentnosti vlada na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, još od 2001. godine, FOD BiH pokušava adresirati koristeći se različitim dostupnim mehanizmima.

Aktuelne programske aktivnosti se odvijaju u dva strateška pravca, koje razvijaju i implementiraju različite partnerske organizacije:

 1. kontinuirani monitoring Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana 2009-2014, i zagovaranje njihove pune implementacije (Transparency International BiH);
 2. praćenje javne potrošnje na svim nivoima Bosne i Hercegovine, i zalaganje za unaprjeđenje upravljanja javnim finansijama (Centar za zastupanje građanskih interesa).

Monitoring provođenja Strategije za borbu protiv korupcije (2009 – 2014) i antikorupcionih reformi u Bosni i Hercegovini

Cilj projekta, koji izvodimo u partnerstvu sa Transparency International BiH, je obezbjeđenje detaljne analize implementacije Nacionalne strategije borbe protiv korupcije, koja će poslužiti kao osnova za definisanja dodatnih mjera i konkretnih zagovaračkih aktivnosti uspješnijeg provođenja antikorupcionih reformi i povećanja kapaciteta državnih institucija i društva u cjelini za suzbijanje korupcije.

U skladu sa prihvaćenim međunarodnim standardima, usvojenoj Strategiji, ali i pozitivnoj praksi saradnje između antikorupcijskih organizacija i institucija u svijetu, izvođenje projekta je podijeljeno na tri komponente:

 1. Direktni i formalni monitoring provođenja Strategije za borbu protiv korupcije 2009-2014; U okviru ove komponente obezbijeđeno je kontinuirano četveremjesečno praćenje napretka u provođenju strategije i akcionog plana, kroz objavljivanje periodičnih izvještaja o napretku. Struktura izvještaja prati strukturu strategije i akcionog plana, i priređuje se na jednostavan način za laku diseminaciju prema građanima i zainteresovanim NVO-ima.
 2. Sektorski ili “dubinski” monitoring antikorupcionih reformi i implementacije zakona;U okviru ove komponente pripremamo po dva periodična monitoring izvještaja provođenja antikorupcionih reformi u BiH na godišnjoj osnovi, a koji obuhvataju detaljnu analizu provođenja antikorupcionih reformi u 2011. i 2012. godini. Monitoring izvještaji, koji se prezentiraju javnosti na obilježavanju 10. Decembra, međunarodnog dana borbe protiv korupcije, prate provedbu reformi kroz slijedeće oblasti: izmjene zakonskog okvira i implementacija zakona o sukobu interesa, finansiranju političkih partija, izbornog zakona; implementacija zakona o javnim nabavkama; procesuiranje korupcije pred sudovima i tužilaštvima u BiH; i rad službi za reviziju javnog sektora u BiH.
 3. Promocija nalaza monitoring i zagovaračke aktivnosti; U okviru ove komponente, kao svojevrsnu nadgradnju prethodnih, realiziramo različite zagovaračke i promotivne aktivnosti (direktni sastanci i prezentacije; saopštenja za javnost; ekspertske i konferencije za medije; novinski, radio, TV i internet izvještaji i članci; itd.) prema nadležnim državnim institucijama, međunarodnim organizacijama i institucijama (posebno kroz proces redovnih konsultacija sa Evropskom komisijom pri izradi izvještaja o napretku, zatim u okviru procesa GRECO evaluacija, i sl.) medijima, nevladinim organizacijama i široj javnosti.

http://ti-bih.org

Monitoring javne potrošnje i zalaganje za unapređenje upravljanja javnim resursima Bosne i Hercegovini

Cilj projekta, koji izvodimo u partnerstvu sa Centrom za zastupanje građanskih interesa, jeste unaprjeđenje javnih finansija u BiH, te uključivanje što većeg broja građana BiH u proces upravljanja javnim novcem kako bi se ta oblast javnog života demonopolizirala, deelitizirala i omasovila.

Specifični ciljevi projekta su:

 • Podići stepen svijesti kod građana u pogledu jačanja nihovog učešća u demokratskim procesima unutar BiH i njihovog interesa i motivacije za pitanja javnih finansija, raspodjele nacionalnog dohotka i razvoja društva.
 • Povećati nivo spremnosti Vlade da sudjeluje u javnim debatama i primjeni sugestije civilnog društva za koje postoji javni konsenzus o njihovoj prihvatljivosti.
 • Povećati transparentnost rada Vlade po pitanju dostupnosti pravovremenih, na razumljiv način predočenih i relevantnih informacija o budžetima u svim fazama budžetskog procesa.

Realizacija projekta je podijeljena u dvije komponente, sa različitim aktivnostima:

 1. Prikupljanje i objavljivanje podataka o javnim finansijama u Bosni i Hercegovini, odnosno ažuriranje baze svih dostupnih podataka o budžetima kantona, entiteta, države i Brčko Distrikta, od 2005. do danas; Eksploatacija baze podataka; Unapređenje sadržaja, dizajna i promocije vlastitih web sajtova; Budžetski road show – organiziranje prezentacija i diskusija u cijeloj Bosni i Hercegovini; Kontinuirani rad sa medijima; Vizualizacije najvažnijih pitanja javne potrošnje; Saradnja sa partnerima u regiji; Nastavak projekta Brojač budžetske potrošnje i To su naše pare.
 2. Obrada dokumentacije vezane za sve faze budžetskog procesa, na nivou entiteta, kantona i države. U saradnji sa International Budget Partership, prema metodologiji Open Budget Initiative, analizirati podatke i intervjuisati službenike u relevantnim ministarstvima, te dati konačan rezultat koji će širom svijeta poslužiti kao referenca o javnim finansijama u BiH.

www.cpi.ba ; www.gdjejelova.ba ; www.budzeti.ba

Ovaj website koristi kolačiće!

Ovaj Website koristi kolačiće i prikuplja informacije o posjetiocima. Klikom na dugme OK potvrđujete da se slažete s Uslovima korištenja i Izjavom o privatnosti.