OSF WESTERN BALKANS ALUMNI NETWORK!

WE ARE THRILLED TO INTRODUCE THE OSF WESTERN BALKANS ALUMNI NETWORK! 

 

Exciting News!

Celebrating 30 years of transformative impact, the #OpenSocietyFoundations has cultivated a global family of change-makers dedicated to fostering connections, friendships, and a shared commitment to societal openness and values.  

 

Više >>

Full Agenda of #CSFTirana2023 | “Unlocking Progress: The European Future of the Western Balkans”

 

Full Agenda of #CSFTirana2023 | “Unlocking Progress: The European Future of the Western Balkans”

 

Više >>

OPEN SOCIETY FOUNDATIONS IN WESTERN BALKANS

 OUR WORK IN WESTERN BALKANS

 

Više >>

 

Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina (FOD BiH) i Mreža Soros fondacija u toku svog djelovanja pokrenuli su veliki broj inicijativa planiranih na određeni vremenski rok. Većina ovih inicijativa su vremenom formirale centre ili agencije. Neke inicijative su se završile, dok su centri ili agencije nastali tokom inicijativa postali nezavisni od FOD BiH i od Mreže Soros fondacija.

Sve tako nastale organizacije nazivamo Spin-off.

Od početka svog djelovanja u Bosni i Hercegovini 1993. godine, FOD BiH je pokrenuo mnoge inicijative koje su vremenom prešle u Spin-off i prerasle u poznate centre ili organizacije, a ukupno ih je 8.

 

Centar "Žena i Duštvo"

logo womansocU skladu sa generalnom strategijom Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina (FOD BiH), te procjenom potrebe za novim pristupom u vezi sa stanjem ženskih ljudskih prava u BiH, ženski program FOD-a se krajem 2003. godine transformisao u nezavisni Centar za istraživanja, politike i zagovaranja pod nazivom "Žena i društvo".

Vizija

 • Društvo bez marginalizacije i diskriminacije žena i kršenja njihovih osnovnih ljudskih prava
 • Društvo bez rodnih stereotipa i predrasuda prema ženama
 • Društvo jednakih mogućnosti za žene i muškarce, djevojčice i dječake
 • Društvo bez nasilja nad ženama u privatnoj i javnoj sferi
 • Društvo ravnomjerene zastupljenosti žena i muškaraca u javnom životu i politici

Misija

 • Stvaranje javnog prostora da se žene okupe i mobilišu
 • Stvaranje socijalnog i intelektualnog jezgra Ženskog pokreta u BiH
 • Pomoć i učešće u inicijativama "iz baze" na zajedničkoj formulaciji kritičkih tačaka socijalnih promjena i programa koji su od ključnog interesa za žene
 • Podsticanje javne debate o tome koje normativne ideale i koje strateške ciljeve bi danas trebalo da ima Ženski pokret u Bosni i Hercegovini
 • Osnaživanje i ohrabrenje žena da se koriste podacima i same vrše istraživanja, da prave alternativne analize i promovišu socijalne promjene u cilju unapređenja ženskih ljudskih prava
 • Teorijsko osposobljavanje i osposobljavanje za praktično djelovanje Ženskog pokreta na polju socijalnih i institucionalnih reformi našeg društva ka istinskoj rodno senzitivnoj demokratiji
 • Zalaganje za stvaranje alijansi i partnerstva sa drugim pokretima i akterima civilnog društva
 • Učiniti ženske inicijative vidljivim na lokalnoj i globalnoj sceni i raditi na tome da se autentični glas bosanskohercegovačke žene čuje u okviru globalnog diskursa o ženskim ljudskim pravima

Djelatnost

Između ostalog:

 • Centar "Žena i društvo" razvija metodologiju i izvodi rodno relevantna socijalna istraživanja
 • Prati stanja jednakopravnosti žena i muškaraca u BiH društvu
 • Prati rodnu dimenziju institucionalnih reformi, posebno obrazovanja i zakonodavstva
 • Centar organizuje edukaciju, seminare, kurseve i treninge za rodno senzitivan pristup u različitim sferama društvenog života
 • Centar organizuje i izvodi akcije i zalaganja za poštivanje ravnopravnosti spolova u BiH društvu, te kampanje za društvene promjene ka rodno senzitivnoj demokratiji
 • Centar organizuje konferencije, tribine, debate, okrugle stolove
 • Centar se bavi izdavačkom djelatnošću

Za više informacija, molimo kontaktirajte:

"Žena i društvo" - Centar za istraživanja, politike i zagovaranja
Jadranska b.b. 71000 Sarajevo
T el: ++ 387 33 259 600
Fax: ++ 387 33 259601
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Web: www.womensoc.ba

Centar za obrazovne inicijative - STEP by STEP

logo coi stepNa inicijativu Instituta otvoreno društvo New York (OSI NY) i Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina (FOD BiH), 1996. godine je u Bosni i Hercegovini otpočela implementacija reformskog obrazovnog programa za djecu od 0 - 10 godina života i njihove porodice pod nazivom Step by Step. Ovaj program, zasnovan na savremenim pedagoškim i razvojnim teorijama, njeguje i temelji se na principima demokratije, uvažavanju različitosti, pravu svakog djeteta da dobije kvalitetno obrazovanje i aktivnom uključivanju porodica i zajednice u obrazovne procese. Pored naše zemlje, ovaj projekat implementira se u više od milion učionica u 30 zemalja Evrope, Azije i Južne Amerike.

Filozofija odgojnog pristupa Step by Step zasniva se na uvjerenju da je svako dijete jedinstveno i da najbolje uči kada je aktivno uključeno u proces odgoja i obrazovanja. Metodologija usmjerena na dijete stvara uslove i podstiče djecu da aktivno učestvuju u procesu sticanja znanja, istražuju i eksperimentišu. U ovim učionicama djeca se ohrabruju da formiraju sopstveno mišljenje, ideje iznose otvoreno, sarađuju sa drugima uvažavajući međusobne razlike, da razvijaju kritičko mišljenje i rješavanje problema, poznaju i koriste snagu argumenata, postanu odgovorni za sebe i druge i budu zainteresovani za društvo i sposobni da se suoče sa izazovima 21. vijeka. Step by Step je zasnovan i na uvjerenju da su roditelji prvi i najvažniji edukatori djece i da moraju postati aktivni partneri u svim segmentima rada obrazovnih institucija i obrazovanja u cjelini.

U prvoj godini rada Step by Step program implementiran je u sedam vrtića na području tri kantona Federacije BiH dok danas aktivno djeluje na području cijele Bosne i Hercegovine u preko 60 gradova i manjih mjesta u više od 500 predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola. Tokom proteklih osam godina, više od 2000 odgajatelja, nastavnika, direktora, pedagoga, roditelja i drugih profesionalaca učestvovalo je na specijalno dizajniranim programima obuke kako bi stekli potrebno znanje i vještine za primjenu Step by Step metodologije. Kontinurani profesionalni razvoj organizuje se u petnaest (15) centara za obuku i veliki broj mentorskih učionica, a za potrebe nastavnika i drugih profesionalaca publikovano je više od 30 knjiga i priručnika, trening modula kao i slikovnica za djecu na jezicima naroda BiH i romskom jeziku.

U skladu sa strategijom FOD-a BiH o jačanju lokalnih kapaciteta, 2000. godine program Step by Step prerastao je u Centar za obrazovne inicijative Step by Step, nevladinu organizaciju koja okuplja stručnjake, roditelje i druge zainteresovane u snažnu mrežu sa ciljem da inicira, organizuje i implementira različite projekte i aktivnosti kojima se promovišu demokratski principi, partnerstvo sa porodicama i zajednicom i jednako pravo na kvalitetno obrazovanje za svu djecu. Centar realizuje niz projekata u partnerstvu sa drugim međunarodnim i lokalnim organizacijama.

Aktivnosti Centra usmjerene su prvenstveno na unaprijeđivanje kvaliteta obrazovanja i kontinuiran profesionalni razvoj svih učesnika odgojno obrazovnog procesa kroz niz aktivnosti kao što su:

 • Obezbjeđivanje visokokvalitetne obuke na različitim nivoima;
 • Pružanje savjetodavnih i konsultantskih usluga kako školama i nastavnicima tako i različitim institucijama, vladinim i nevladinim organizacijama i kreatorima obrazovne politike;
 • Unaprijeđivanje ljudskih i materijalnih resursa kao osnove za dalji, održiv razvoj kroz obuku i certificiranje mentora i trenera, otvaranje trening centara, izradu priručnika i izdavanje profesionalne i literature za djecu;
 • Izrada standarda kvaliteta u partnerstvu sa ministaratvima i pedagoškim zavodima;
 • Aktivno uključivanje u reformske i druge procese koji potpomažu osavremenjivanje odgoja i obrazovanja zasnovanog na principima demokratije, uvažavanja različitosti i nediskriminacije i omogućavanju da svako dijete ima pristup kvalitetnom obrazovanju (uključujući djecu sa posebnim potrebama i pripadnike manjinskih grupa).

Za više informacija posjetite: www.coi-stepbystep.ba

CKD - Centar za kulturu dijaloga

Debatni program BiH je aktivan od 1997. godine i osnovan je od strane Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina (FOD BiH). Implementacija programa je počela u aprilu 1997, a rad prvih klubova u oktobru iste godine. Debatni program BiH se implementira u sklopu FOD BiH, kao nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija, koja okuplja srednjoškolce i nastavnike bez obzira na njihovu religijsku, etničku ili spolnu pripadnost.

Misija programa jeste razvijanje kritičkog mišljenja i demokratskih principa odlučivanja, stvarajući kroz debatu novi demokratski model civilnog društva , zato što ukidanje jednog totalitarnog političkog sistema ne znači naprosto čin uređenja drugih političkih institucija nego drugačijih modela mišljenja koje mora prožeti sve sfere života.

Danas u Programu postoje 42 srednjoškolska kluba i tri kluba univerzitetske debate. Klubovi rade u školama, pri fakultetima, ali također i u sklopu institucija za djecu sa posebnim potrebama, izbjegličkim kampovima i selima za djecu bez roditelja.

 

Glavne aktivnosti organizacije

 • Seminari za trenere i debatante o Karl Popper debatnom formatu i o specifičnim temama koje se tiču obrazovanja, ljudskih prava, uloge mladih u društvu, demokratije;
 • Seminari za debatante i trenere o univerzitetskom parlamentarnom debatnom formatu;
 • Državni "Karl Popper" i ostali turniri;
 • Državni turniri u Parlamentarnom debatnom formatu za univerzitetske klubove;
 • Posjete među klubovima iz cijele BiH (FBiH i RS) sa ciljem povezivanja mladih, potiskivanja predrasuda i podučavanje toleranciji kroz debatu - međuškolska saradnja;
 • Okrugli stolovi sa specifičnim temama koje se tiču civilnog društva, ljudskih prava, obrazovanja;
 • Javne debate koje se organizuju na Univerzitetima ili drugim javnim mjestima na aktuelne teme društvene, političke ili kulturne prirode;
 • TV debatni turniri "Za i Protiv" u kojima gostuju osobe iz bosanskohercegovačkog javnog života;
 • Ljetni kamp za Karl Popper i Parlamentarne debatne klubove koji obuhvata seminare, turnire i okrugle stolove na različite teme;
 • Učešće u internacionalnim debatnim turnirima i konferencijama Učešće na svjetskim takmičenjima;
 • Radionice argumentacije;
 • Radionice retorike;
 • Radionice zagovaranja;
 • Rad na demokratizaciji obrazovnog sistema.

Najznačajniji projekti do jula 2004. godine:

 • Seminari za debatante i trenere o Karl Popper debatnom formatu i o specifičnim temama vezanim za obrazovanje, ljudska prava, ulogu mladih u društvu, demokratiju, itd. (ukupno 122);
 • Seminari za debatante i trenere o formatu Univerzitetske Parlamentarne debate (ukupno 6) ;
 • Državni "Karl Popper" debatni turniri (ukupno 30) ;
 • Državni Parlamentarni debatni turniri za Univerzitrtske debatne klubove (ukupno 10) ;
 • Posjete između klubova iz cijele BiH (FBiH i RS) sa ciljem povezivanja mladih ljudi, razbijanja predrasuda i učenja tolerancije kroz debatu;
 • Okrugli stolovi sa specifičnim temama o civilnom društvu, ljudskim pravima, obrazovanju, itd. (ukupno 9) ;
 • Javne debate organizovane na Univerzitetima ili drugim javnim mjestima o trenutnim socijalnim, političkim i kulturnim pitanjima u društvu (ukupno 14);
 • Edukacijski projekat za UNICEF pod nazivom: "Debatom do ljudskih prava" u periodu juli 2000. - januar 2001. godine - istraživanje poblema ljudskih prava
 • Edukacijski projekat za UNICEF: "Debate o pravima djece" 30. juni 2001. - 31. decembar 2001. godine., - istraživanje kroz zajedničke aktivnosti škola iz cijele BiH o pitanjima u vezi sa pravima djeteta
 • Takmičenje TV debate "ZA I PROTIV" u saradnji sa FTV, BHT,a u kojima su gosti bili osobe iz kulturnog, obrazovnog, ... života BiH (ukupno 151emisija);
 • Ljetni kampovi za Karl Popper debatne klubove i Parlamentarne debatne klubove koji uključuju seminare, turnire i okrugle stolove na različite teme (ukupno 8) ;
 • Učešće na internacionalnim i svjetskim debatnim takmičenjima i konferencijama (ukupno 17) ;
 • Specijalna nagrada za "Doprinos u Reformi obrazovnog sistema" - OSCE 2003
 • Projekat za Evropsku komisiju: "Ljudska prava u školama i lokalnoj zajednici - Zagovaranje kroz debatu" - upoznavanje sa demokratskim modelom mišljenja i donošenja odluka kao i obrazovanje o ljudskim pravima kroz jačanje razvoja kulture dijaloga kroz istraživanje ciljnih grupa o problemima koje identificiraju u svojoj lokalnoj zajednici, a kroz novu istraživačku metodologiju (NIM)
 • Projekat snimanja TV debata za SDC - IBHI: "Navedi dobar razlog" - edukacija mladih o debati i pomoć u istraživanju pitanja vezanih za ljudska prava i njihova kršenja, te mogućnost javnog prezentiranja identifikovanih problema;
 • Projekat za IDEA-u: The People Speak - 36 javnih debata u školama.

 

Uspjesi izvan BiH:

Svjetsko debatno takmičenje, Lošinj, 1999. godine:

 • Osvojeno 1. mjesto Jan Zlatan Kulenović
 • Osvojeno 2. mjesto Goran Tešić

Svjetsko debatno takmičenje, Poljska, 2000. godine:

 • Osvojeno 1. mjesto Sabina Čudić

Svjetsko debatno takmičenje, Rumunija, 2002. godine:

 • Osvojeno 1. mjesto Sabina Čudić
 • Osvojeno 2. mjesto Maja Kapetanović

 

Gradovi u kojima postoje debatni klubovi:

Godina Gradovi
1997             Sarajevo, Zenica, Jablanica, Konjic, Tuzla, Živinice
1998 Sarajevo, Zenica, Jablanica, Konjic, Tuzla, Živinice, Bihać
1999 Sarajevo, Bihac, Jablanica, Konjic, Tuzla, Zenica, Živinice, Banja Luka
2000 Bijeljina, Brčko, Prijedor, Fojnica, Zenica, Visoko, Sarajevo, Vareš, Jablanica, Tuzla, Bihać, Banja Luka, Živinice, Konjic, Mostar,
2001 Prijedor, Brčko, Gračanica, Bijeljina, Banja Luka, Tuzla, Živinice, Novi Travnik, Fojnica, Zenica, Bugojno, Vareš, Visoko, Sarajevo, Goražde, Foča/Srbinje, Jablanica, Konjic, Mostar,
2002 Gradačac, Prijedor, Brčko, Gračanica, Doboj - Istok, Sanski Most, Bijeljina, Banja Luka, Tuzla, Lukavac, Živinice, Drvar, Novi Travnik, Fojnica, Zenica, Bugojno, Kladanj, Vareš, Visoko, Sarajevo, Goražde, Foča/Srbinje, Jablanica, Konjic, Mostar, Čapljina
2003 Banja Luka, Bijeljina, Sarajevo, Foča, Zenica, Visoko, Gradačac, Doboj - Istok, Gračanica, Čelić, Tuzla, Živinice, Kalesija, Kladanj, Teočak, Lukavac, Jablanica, Konjic, Mostar, Goražde, Fojnica, Bugojno, Sarajevo - Istok, Mihatovići, Novi Travnik,
2004 Banja Luka, Bijeljina, Sarajevo, Foča, Zenica, Visoko, Gradačac, Doboj - Istok, Gračanica, Čelić, Tuzla, Živinice, Kalesija, Kladanj, Teočak, Lukavac, Jablanica, Konjic, Mostar, Goražde, Fojnica, Bugojno, Sarajevo - Istok, Mihatovići, Brčko

Adresa: Obala Maka Dizdara 3, 71000 Sarajevo
Tel: + 387 33 203 668
Fax: + 387 33 203 668
Web: http://www.ckdbih.com
Kontakt osoba: Sanja Vlaisavljevic, direktorica Programa

Debatni centri su dio Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina (FOD BiH) u sklopu Programa za Obrazovanje.

MEDIA Centar

logo mediacentarMedia centar je osnovan 1995. godine u Sarajevu. Osnivač Media centra je Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina (FOD BiH), a od 2000. godine Centar je registrovan kao edukativno-istraživačka institucija u vlasništvu Fonda otvoreno društvo BiH.

Media centar je prvobitno zamišljen kao edukativni centar za podršku razvoju nezavisnog i profesionalnog novinarstva u BiH, i od tada novinarima, studentima novinarstva i drugom medijskom osoblju pruža edukaciju u oblasti novinarstva, medijske produkcije i korištenja informacijskih tehnologija u medijima i novinarstvu. Treninzi su vođeni po standardima BBC World Service Training centra iz Londona.

Međutim, vremenom aktivnosti Media centra šire se i na TV produkciju, trening i konsalting iz oblasti odnosa s javnošću, izdavaštvo, istraživanja u oblasti medija, te organizovanje različitih kulturnih događaja.

Sastavni dio Centra je i biblioteka sa fondom od preko 3000 naslova iz oblasti humanističkih nauka, s posebnim akcentom na discipline novinarstva i masovnih komunikacija, uključujući i relevantna enciklopedijska izdanja, zatim tu su i Internet portal za podršku profesionalnom novinarstvu u jugoistočnoj Evropi Net Novinar (www.netnovinar.org) i Istraživačko -dokumentacioni centar - iDoc (www.idoc.ba) zasnovan na on-line pretraživoj bazi novinskih tekstova, zakona, najrazličitijih analitičkih tekstova i statističkih podataka o BiH i regionu. Media centar Sarajevo izdavač je i Sarajevskih sveski, jednog od najznačajnijih književnih časopisa u Bosni i Hercegovini i na prostoru bivše Jugoslavije.
 

Više o Media centru Sarajevo možete saznati na web stranici: www.media.ba

OIA - Omladinska Informativna Agencija

logo oia bosFond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina (FOD BiH) osnovao je Omladinsku informativnu agenciju BiH (OIA) 2001. godine kroz Zajednički omladinski program (ZOP) koji se temeljio na Strategiji FOD-a BiH i Izvještaju o humanom razvoju u BiH - Mladi 2000 (UNDP).

Omladinska informativna agencija BiH (OIA) je prva nevladina i vanstranačka organizacija na nivou Bosne i Hercegovine, koja djeluje kao nezavisni institut na polju razvoja omladinske politike sa ciljem poboljšanja položaja mladih i povećanja njihove participacije u društvu.

OIA sarađuje sa preko pedeset (50) vladinih tijela i sa više od dvije stotine (200) omladinskih organizacija u BiH i regiji Jugoistočne Europe, te sa nizom međunarodnih organizacija i mladima, i to putem tri glavna sektora kako slijedi:

 • Info servis,
 • Policy sektor, i
 • Jačanje kapaciteta ,

te kroz glavni ured u Sarajevu i regionalne urede u Banja Luci, Bihaću, Mostaru, Zenici i Zvorniku.

OIA predstavlja regionalne programe u Bosni i Hercegovini, kao što su "YouthNET" i "YouthEXchange.SEE", a član je i Omladinske mreže Jugoistočne Europe (SEEYN) i Europske mreže UNITED. OIA je partner na državnom/BiH nivou Evropskoj agenciji za informiranje i savjetovanje mladih (ERYICA), te je jedini akcioni partner OXFAM-ovog Međunarodnog parlamenta mladih iz Sidneya, Australija.

 

Rezultati rada iz 2003. godine

OIA je u 2003. godini:

 • uticala na realizaciju preko trideset (30) institucionalnih promjena iz oblasti omladinske politike na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini
 • lobirala određene preporuke iz omladinske politike kroz
 • šest bosanskohercegovačkih Omladinskih parlamenata
 • tri stručne publikacije (tiraž od 14.500 primjeraka)
 • te kroz više od 1.000 sastanaka sa oko pedeset (50) vladinih institucija preko trideset (30) međunarodnih organizacija, kao i kroz desetak savjetodavnih pozicija u vladinim tijelima na državnom, entitetskom ili lokalnom nivou
 • redovno slala sedmične elektronske novosti o mladima iz BiH, regije i svijeta na preko 4.000 e-mail adresa u BiH i regiji Jugoistočne Europe, te izradila nekoliko baza podata za mlade (vidi www.mladi.info)
 • nastupala na velikom broju relevantnih skupova i konferencija u svijetu, posebno u Jugoistočnoj Europi, te na preko 80 medijskih kuća, govoreći o položaju i aktivizmu mladih u BiH
 • educirala kroz trening programe (više od 80 radionica) preko 1.250 mladih iz 50-ak gradova i to o aktivizmu mladih u BiH, zagovaranju i omladinskoj politici, a šezdeset 60 mladih je prošlo OIA licencirane kurseve programa "Mladi razvijaju zajednicu i mlade - MRZIM" i "Škola omladinske politike - ŠOP" u trajanju od šest mjeseci do godinu dana.
 • kroz Omladinski Fond direktno finansirala pedeset (50) mini projekata mladih u BiH, sa ukupnim iznosom od preko 100.000 KM, te sudjelovala u kapacitetu eksperta pri selekciji omladinskih projekata niza domaćih i regionalnih programa za dodjelu grantova
 • postala nacionalni partner za BiH Europskoj agenciji za informiranje i savjetovanje mladih (ERYICA), te član Omladinske mreže Jugoistočne Europe (SEEYN)

 

OIA, Glavni ured:
Branilaca grada 19b, 71 000 Sarajevo,
Tel /Fax : ++ 387 33 209753
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Web: www.oiabih.info

 

Regionalni uredi/kancelarije:
Banja Luka - Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Bihać - Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Mostar - Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Zenica - Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Zvornik - Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

SCCA - Centar za savremenu umjetnost

logo scca bos

 

 

SCCA je osnovao je Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine krajem 1996. godine. Osnovna namjera projekta bila je stvaranje savremene, fleksibilne, stručne organizacije koja djeluje kao korektiv ili nadopuna institucijama starog sistema, a programska misija - održavanje u životu savremene umjetnosti u BiH i njeno ravnopravno uključivanje u međunarodne umjetničke tokove.

SCCA je od 2000. godine nezavisna, neprofitna, profesionalna organizacija, na čijem je čelu Izvršni odbor od pet članova. Ekipu SCCA čine direktorica, tri program koordinatora i četiri vanjska saradnika.

SCCA je smješten u dva iznajmljena prostora na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu (kancelarija i biblioteka u kupoli, internet cafe so.ba u prizemlju zgrade) i iznajmljenom stanu na Grbavici (multimedijalni laboratorij pro.ba).

SCCA je jedan od osnivača Internacionalne mreže savremene umjetnosti (ICAN), koja je naslijedila mrežu Soros centara za savremenu umjetnost, a takođe i jedan od osnivača Balkanske umjetničke mreže (BAN).

SCCA je od osnivanja proizveo i organizirao brojne izložbe, akcije, radionice, seminare, predavanja, prezentacije u Sarajevu, Bosni i Hercegovini i inostranstvu, podržao umjetničku produkciju, proizveo brojne multimedijske radove umjetnika, izdao kataloge i druge umjetničke publikacije, sakupio umjetničku dokumentaciju.

SCCA je mjesto okupljanja, aktivni promotor novog kulturnog modela, novih događanja i pojava. On objedinjuje funkcije institucije i aktivnog učesnika scene. SCCA nema svoju galeriju. On djeluje kao mobilni umjetnički centar, komplementarno i alternativno u odnosu na programe ostalih likovnih institucija. Većina projekata, kao što su Godišnje izložbe, realizirani su u otvorenim prostorima grada. Promjena ambijenta, premještanje iz umjetničkog (galerija) u neumjetnički prostor (ulica), mijenja način mišljenja i ponašanja umjetnika, izbor sadržaja, sredstava, i komunikaciju sa publikom - slučajnim prolaznicima. Stvorena su nova mjesta susreta umjetnika i nove publike, a umjetnost postaje dio svakodnevnice. Mobilizacija javnog mijenja pojavom novog koncepta ne odnosi se samo na promjenu umjetničke paradigme, nego i na promjenu shvatanja funkcije kulture i umjetnosti. Novi model umjetnosti, čije su reference utemeljene na ličnom (životnom) iskustvu i kritičkom odnosu prema društvenom okruženju, utiče na svijet i ponašanje građana. Ovakav koncept potvrdio se kao produktivan, proširio pojam umjetnosti i postao korektiv lokalnog umjetničkog i javnog života.

SCCA je svojim tehničkim resursima i fleksibilnim organizacionim ustrojstvom osposobljen za realizaciju dugoročnih projekata. Zavisno od uslova i promjena u okruženju sposoban je brzo reagirati na nove situacije, mijenjajući sredstva i metode rada, ali ne i svoju osnovnu funkciju institucije i aktivnog učesnika scene, koja se bavi produkcijom, promocijom i razvojem savremene likovne umjetnosti i novih medija u Bosni i Hercegovini.

SCCA financijsku podršku obezbjeđuje putem domaćih i međunarodnih donacija, a na osnovu ponuđenih projekata.

Za više informacija posjetite: www.scca.ba

SRCe - Studentski resursni centar

logo srceSRCe - Studentski resursni centar osnovan je od strane Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina (FOD BiH) 1998. godine kao dio mreže SRCe centara u svim zemljama u kojima djeluje Institut otvoreno društvo (Open Society Institute - OSI).

SRCe pruža informacije o mogućnostima i načinu obrazovanja na univerzitetima i obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu. Ovaj program je namijenjen maturantima, studentima dodiplomcima i postdiplomcima kao i svim drugim osobama koje zanima više ili dodatno obrazovanje u zemlji i inostranstvu.

SRCe pruža informacije o mogućnostima obrazovanja, studijskim kursevima i radionicama iz različitih akademskih područja sa domaćih i stranih institucija o tome kako aplicirati za strane univerzitete i seminare, šta je potrebno za aplikaciju, kada počinje prijava aplikacija, kako napisati životopis, kada i kako tražiti financijsku pomoć, stipendiju ili posao za studente.

SRCe u informacijskoj bazi posjeduje podatke o:

 • Univerzitetima u BiH
 • Univerzitetima u SAD, Evropi i drugim dijelovima svijeta,
 • Obrazovnim disciplinama (prirodne, humanističke, tehničke, ...)
 • Načinu prijave ze studij u inostranstvu (izbor univerziteta, uspješno apliciranje na konkurse, pisanje životopisa, molbi, pisma, preporuke, intervjua, ...)
 • Aplikacijama za upis ili kurs na obrazovnim institucijama,
 • Testovima stranih jezika (TOEFL, SAT, GRE, GMAT, SLEP),
 • Stipendijama i drugim oblicima finansijske pomoći tokom studija, i slično.

SRCe administrira visokoškolske i srednjoškolske programe FOD BiH:

CEU - Centralnoevropski univerzitet (Central European University)

FOD BiH promovira programe CEU-a, u koje spadaju postdiplomski studiji iz društvenih i humanističkih znanosti na različitim odsjecima univerziteta u Budimpešti i Varšavi (sociologija, historija, međunarodni odnosi, pravo itd.).

SUN - Ljetni univerzitet

Smješten također na CEU, program nudi veliki broj kurseva iz oblasti društvenih i humanističkih nauka za studente, postidplomce, asistente i saradnike fakulteta i ostalih institucija visokog obrazovanja u BiH. Učesnicima se također nude kursevi stranih jezika i osnova informatike.

Stipendije za Veliku Britaniju

FOD BiH u saradnji sa Foreign and Comonwealth Office (FCO) vrši selekciju BiH studenata za postdiplomski studij iz društvenih i humanističkih disciplina na fakultetima u Cambridgeu i Oxfordu, kao i post-diplomskih i post-doktorskih istraživanja na univerzitetu u Oxfordu.

AUBG - American University in Bulgaria

FOD BiH program stipendiranja studenata iz Bosne i Hercegovine na dodiplomskom studiju na AUBG-u, univerzitetu certificiranom od strane "New England Association of Schools and Colleges".

 

Kontakt informacije:
Univerzitetski kampus Sarajevo (bivša kasarna M.Tito)
Zmaja od Bosne bb
71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 206 048

Fax: +387 33 212 032

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Web: www.srce.ba

SYLLABUS - Škola stranih jezika

sssjlogoSyllabus škola za učenje stranih jezika osnovana je 1996. godine u okviru Programa za engleski jezik Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina (FOD BiH). Pokroviteljstvo Škole od strane FOD-a BiH je bilo u cilju podizanja kvaliteta nastave stranih jezika u Sarajevu.

Od 1997. godine škola posluje kao samostalno pravno lice, dok je finansijsku samostalnost postigla 1999. godine. Soros Škola za engleski jezik je prvi projekat FOD BiH koji se finansira isključivo od prodaje svojih usluga.

Škola organizuje kurseve engleskog, francuskog, njemačkog i talijanskog jezika za odrasle i djecu, te pripremne kurseve za TOEFL i IELTS testove. Pored toga, nudi i individualne i posebno kreirane kurseve za firme i organizacije. U ponudi su i kursevi bosanskog jezika za strane državljane u BiH.

U nastavi se primjenjuje komunikativna metoda. Ova metoda razlikuje se od tradicionalnog načina učenja jezika - znanje i razumijevanje jezika usvaja se kroz komunikativne aktivnosti u skladu sa mogućnostima polaznika, za razliku od tradicionalnih metoda gdje nastavnik predaje, a polaznici pasivno uče. Polaznici usvajaju jezik aktivno, u okruženju u kojem se događa "realna" komunikacija.

Svi internacionalni nastavnici engleskog su kvalificirani sa minimalno RSA/CELTA certifikatom ili ekvivalentnim. RSA/CELTA je vodeća međunarodno priznata kvalifikacija za nastavnike engleskog kao stranog jezika. Ovaj certifikat se danas može dobiti u više od 250 centara širom svijeta. Svaki centar je pod nadzorom vanjske inspekcije od strane University of Cambridge Local Examination Syndicate, što osigurava visoke standarde svuda u svijetu. Domaći nastavnici posjeduju diplomu Filozofskog fakulteta, Odsjek za anglistiku.

 

Za više informacija, posjetite web-stranice Syllabus škole.

Ovaj website koristi kolačiće!

Ovaj Website koristi kolačiće i prikuplja informacije o posjetiocima. Klikom na dugme OK potvrđujete da se slažete s Uslovima korištenja i Izjavom o privatnosti.

Više >