OSF WESTERN BALKANS ALUMNI NETWORK!

WE ARE THRILLED TO INTRODUCE THE OSF WESTERN BALKANS ALUMNI NETWORK! 

 

Exciting News!

Celebrating 30 years of transformative impact, the #OpenSocietyFoundations has cultivated a global family of change-makers dedicated to fostering connections, friendships, and a shared commitment to societal openness and values.  

 

Više >>

Full Agenda of #CSFTirana2023 | “Unlocking Progress: The European Future of the Western Balkans”

 

Full Agenda of #CSFTirana2023 | “Unlocking Progress: The European Future of the Western Balkans”

 

Više >>

OPEN SOCIETY FOUNDATIONS IN WESTERN BALKANS

 OUR WORK IN WESTERN BALKANS

 

Više >>

Inicijativa "30 godina" pružila je perspektivu za tri decenije, 1991–2021, prisustva i rada Fondacije otvoreno društvo (OSF) na Balkanu. Ispitivala je kako su jedinstveni filantropski napori Georgea Sorosa, njegove ideje i filozofija otvorenog društva istrajali tokom burne novije istorije regiona i kako je taj rad i dalje pokretačka snaga, živa i aktivna.

Inicijativa "30 godina" sastoji se od dvije komplementarne komponente: virtuelnog obilaska sa sedam prezentacija/ diskusija o regionu, od kojih je svaka ponudila poseban pogled na 30 godina – Virtual Momentum – i knjige "30 godina".


REGIONALNA SARADNJA KOJA OBILJEŽAVA TRI DECENIJE FONDACIJA OTVORENOG DRUŠTVA NA BALKANU

Otvoreno društvo i njegovi prijatelji. Uzeti zajedno, ova dva dijela inicijative pružaju odličnu i značajnu priliku da se sagleda region i njegovi brojni izazovi, postignuća, poteškoće, neuspjesi, političke i društvene okolnosti – njegova prošlost, sadašnjost i budućnost.

Inicijativa "30 godina" predstavila je svoj obilazak – Virtual Momentum – putujući po Balkanu 2021. godine:

 • 22. april – Priština, Kosovo, domaćin je Kosovska fondacija za otvoreno društvo
 • 6. maj – Ljubljana, Slovenija, domaćin Mirovni institut
 • 18. maj – Skoplje, Severna Makedonija, domaćin Fondacije Otvoreno društvo – Makedonija
 • 10. juni – Sarajevo, Bosna i Hercegovina, domaćin Fonda za otvoreno društvo – Bosna i Hercegovina
 • 14. juni – Zagreb, Hrvatska, domaćin Kuća ljudskih prava Zagreb
 • 17. juni – Beograd, Srbija, domaćin Fondacije za otvoreno društvo Srbija
 • 17. juni – Završna diskusija o budućnosti otvorenog društva na Balkanu

Knjigu možete preuzeti ovdje (engleski jezik).


A REGIONAL COOPERATION MARKING THREE DECADES OF OPEN SOCIETY FOUNDATIONS IN THE BALKANS

The "30 Years" Initiative has provided perspective on three decades, 1991–2021, of the presence and work of the Open Society Foundations (OSF) in the Balkans.It has examined how the unique philanthropic efforts of George Soros, his open society ideas and philosophy persevered during the stormy recent history of the region and how that work is still a moving force, alive and active.The "30 Years" Initiative consists of two complementary components: a virtual tour of seven presentations/discussions on the region, each of which offered a particular perspective on the 30 years – Virtual  Momentum – and the book "30 Years".

Open Society and Its Friends. Taken together, the two parts of the initiative offer an excellent and significant opportunity to look at the region and its many challenges,  accomplishments, difficulties, failures, political and social circumstances—its past, present and future.

The "30 Years" Initiative presented its tour de table – Virtual Momentum – traveling throughout the Balkans in 2021:

 • April 22 – Pristina, Kosovo, hosted by the Kosovo Foundation for Open Society
 • May 6 – Ljubljana, Slovenia, hosted by The Peace Institute
 • May 18 – Skopje, North Macedonia, hosted by the Foundation Open Society – Macedonia
 • June 10 – Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, hosted by the Open Society Fund – Bosnia and Herzegovina
 • June 14 – Zagreb, Croatia, hosted by the Human Rights House Zagreb
 • June 17 – Belgrade, Serbia, hosted by the Open Society Foundation Serbia
 • June 17 – Final discussion on the future of open society in the Balkans

The book can be downloaded here.


 

OSF-WB and RBF host third Balkans donor forum

Returning to the joint platform for the first time since 2019, over 150 stakeholders discussed the priorities and approaches of the donor community in the Balkans. Belgrade, November 6. Open Society Foundations-Western Balkans and the Rockefeller...

Više >

LJUDSKO PRAVO NA SIGURNU I ČISTU VODU I SANITARNU ODVODNJU

Pravo na vodu je neophodno za život u ljudskom dostojanstvu. Ono je preduslov uživanja drugih ljudskih prava. Nastavak zagađivanja, ispražnjivanje i nejednaka distribucija vode povećavaju postojeće siromaštvo. Države moraju da usvoje efikasne mjere da priznaju, bez...

Više >

MODELI FINANSIRANJA ENERGETSKE TRANZICIJE U BiH

Dokument daje pregled mogućnosti  i modela koji mogu poslužiti kao osnov za raspravu i odgovor na pitanje: Kako će se finansirati energetska tranzicija u BiH? Između ostalog, dokument sadrži i pregled trenutnog stanja i izvora finansirana...

Više >

LJUDSKO PRAVO NA SIGURNU I ČISTU VODU I SANITARNU ODVODNJU

Pravo na vodu je neophodno za život u ljudskom dostojanstvu. Ono je preduslov uživanja drugih ljudskih prava. Nastavak zagađivanja, ispražnjivanje i nejednaka distribucija vode povećavaju postojeće siromaštvo. Države moraju da usvoje efikasne mjere da...

Više >

MODELI FINANSIRANJA ENERGETSKE TRANZICIJE U BiH

Dokument daje pregled mogućnosti  i modela koji mogu poslužiti kao osnov za raspravu i odgovor na pitanje: Kako će se finansirati energetska tranzicija u BiH? Između ostalog, dokument sadrži i pregled trenutnog stanja i...

Više >

Fond otvoreno društvo

Fond otvoreno društvo BiH je nezavisna neprofitna fondacija koja, kao integralni dio regionalnih Fondacija Zapadnog Balkana, djeluje u širem okviru međunarodne mreže Fondacija otvoreno društvo, te se zalaže za izgradnju bosanskohercegovačkog društva zasnovanog na principima društvene pravde, punog poštovanja ljudskih prava, transparentnog i odgovornog rada institucija, i aktivnog učešća građana u javnom životu.

Kontakt

Maršala Tita 19/3
71000 Sarajevo, BiH
T/F: 033 44 44 88 (0 / 202)
osf@osfbih.org.ba

 

Ovaj website koristi kolačiće!

Ovaj Website koristi kolačiće i prikuplja informacije o posjetiocima. Klikom na dugme OK potvrđujete da se slažete s Uslovima korištenja i Izjavom o privatnosti.

Više >