SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVODOM DEŠAVANJA U BANJA LUCI

 Sarajevo; 19.03.2023.

  Sankcionisati sve odgovorne za nasilje nad aktivistima civilnog društva počinjenog u Banja Luci dana

 18.03.2023.

  Fond otvoreno društvo BiH najoštrije osuđuje nasilje organizovano protiv građana i aktivista civilnog društva u Banja Luci, istovremeno pozivajući sve institucije, posebno policijske, tužilačke i sudske vlasti u Republici Srpskoj, na hitnu reakciju, te procesuiranje i sankcionisanje svih odgovornih. Cijelo saopštenje dostupno ovdje.

Više >>

SUZBIJANJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA U BiH - PRVI KORAK ENERGETSKE TRANZICIJE

Dokument analizira mjere koje se trebaju realizovati s ciljem suzbijanja energetskog siromaštva u BiH.

Energetsko siromaštvo je jedan od velikih i rastućih društvenih problema u BiH. Liberalizacijom energetskog tržišta došlo je do značajnog porasta cijena energenata, a što značajno otežava socijalnim kategorijama stanovništva pristup osnovnim energetskim uslugama potrebnim za normalne životne uslove (rasvjeta, grijanje, hlađenje, kuhanje i dr.).

Domaćinstva pogođena energetskim siromaštvom ne mogu sebi da priušte rekonstrukciju postojećih objekata uz mjere energetske efikasnosti, zamjenu dotrajalih energetski neefikasnih električnih uređaja, primorana su da koriste neadekvatne sisteme grijanja koji su veoma često štetni po zdravlje i okolinu.

Više >>

REGIONALNA SARADNJA KOJA OBILJEŽAVA TRI DECENIJE FONDACIJA OTVORENOG DRUŠTVA NA BALKANU

Inicijativa "30 godina" pružila je perspektivu za tri decenije, 1991–2021, prisustva i rada Fondacije otvoreno društvo (OSF) na Balkanu. Ispitivala je kako su jedinstveni filantropski napori Georgea Sorosa, njegove ideje i filozofija otvorenog društva istrajali tokom burne novije istorije regiona i kako je taj rad i dalje pokretačka snaga, živa i aktivna.

Inicijativa "30 godina" sastoji se od dvije komplementarne komponente: virtuelnog obilaska sa sedam prezentacija/ diskusija o regionu, od kojih je svaka ponudila poseban pogled na 30 godina – Virtual Momentum – i knjige "30 godina".

Više >>

Energetska tranzicija ili dekarbonizacija energetskog sektora predstavlja temeljnu komponentu koncepta održivog razvoja koji integriše energetske i klimatske politike. Energetska tranzicija predstavlja postepeni proces prelaska na „nisko ugljičnu ekonomiju", što uključuje značajne tehnološke promjene, velike investicije, promjene u javnim politikama, kao i promjenu svijesti svih aktera koji su uključeni u proizvodnju i potrošnju energije.

-------

Energy transition or de-carbonization of the energy sector is a fundamental component of the concept of sustainable development that integrates energy and climate policies. Energy transition is a gradual process of transition to a "low carbon economy" which includes significant technological changes, major investments, changes in public policies, as well as a change in the awareness of all actors involved in energy production and consumption.

-------------------------------

Energetska tranzicija ili dekarbonizacija energetskog sektora predstavlja temeljnu komponentu koncepta održivog razvoja koji integriše energetske i klimatske politike. Energetska tranzicija predstavlja postepeni proces prelaska na „nisko ugljičnu ekonomiju", što uključuje značajne tehnološke promjene, velike investicije, promjene u javnim politikama, kao i promjenu svijesti svih aktera koji su uključeni u proizvodnju i potrošnju energije. Poseban fokus se stavlja na prelazak sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije i liberalizaciju tržišta, što zahtjeva usvajanje nove paradigme u funkcionisanju elektroenergetskog sistema. BiH je na početku ovog tranzicijskog procesa, pri čemu se susreće sa brojnim izazovima i preprekama. Ukoliko se želi da predstojeća, neminovna energetska tranzicija u BiH bude uspješnija od dosadašnjih neophodno je postići konsenzus lokalnih aktera o viziji, ciljevima i strategiji razvoja elektroenergetskog sektora. FOD BiH je odlučio da inicira i podrži konstruktivan dijalog, dijalog zasnovan na argumentima, svih aktera o ključnim temama održive energetske tranzicije. U tu svrhu FOD BiH podržava “Reset - Centar za održivu energetsku tranziciju”, u izradi niza dokumenata politika koji se odnose na specifične tematske oblasti ove tranzicije (oporezivanje emisije ugljika, energetsko siromaštvo, tržište električne energije – preduslov za ekonomski efikasnu tranziciju, potrošači energije, energetska demokratija, itd).

Dokument "Savršena oluja ili brza dekarbonizacija" se odnosi na izuzetno važnu temu oporezivanja emisije CO2 iz BiH elektroenergetskog sektora. Ovaj dokument možete preuzeti ovdje.

--------

Energy transition or de-carbonization of the energy sector is a fundamental component of the concept of sustainable development that integrates energy and climate policies. Energy transition is a gradual process of transition to a "low carbon economy" which includes significant technological changes, major investments, changes in public policies, as well as a change in the awareness of all actors involved in energy production and consumption. Special focus is put on the transition from fossil fuels to renewable energy sources and market liberalization, which requires adoption of a new paradigm in the functioning of the power system. BiH is at the beginning of this transition process, facing numerous challenges and obstacles. If we want that the inevitable energy transition in BiH is more successful than previous transitions, it is necessary to reach a consensus of local actors on the vision, goals and strategy for the development of the electricity sector. OSF BH has decided to initiate and support a constructive dialogue, based on arguments, of all actors on key topics of the sustainable energy transition. To this end, OSF BH is supporting “Reset - Center for Sustainable Energy Transition”, in drafting a series of policy documents related to specific thematic areas of this transition (carbon taxation, energy poverty, electricity market - a prerequisite for economically efficient transition, energy consumers, energy democracy, etc.).

The policy document “Perfect Storm or Rapid De-carbonization” refers to an extremely important topic of taxation of CO2 emissions from the BiH electricity sector. You can access this document here.


 

MODELI FINANSIRANJA ENERGETSKE TRANZICIJE U BiH

Dokument daje pregled mogućnosti  i modela koji mogu poslužiti kao osnov za raspravu i odgovor na pitanje: Kako će se finansirati energetska tranzicija u BiH? Između ostalog, dokument sadrži i pregled trenutnog stanja i izvora finansirana...

Više >

MEMORIJALNA PREDAVANJA - Prof. dr. ZDRAVKO GREBO (1947-2019)

Povodom godišnjice smrti profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Zdravka Grebe (30. juli 1947. – 29. januar 2019.), Centar za javno pravo uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH najavljuje seriju predavanja kojima želi podsjetiti na...

Više >

MEMORIJALNA PREDAVANJA - Prof. dr. ZDRAVKO GREBO (1947-2019)

Povodom godišnjice smrti profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Zdravka Grebe (30. juli 1947. – 29. januar 2019.), Centar za javno pravo uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH najavljuje seriju predavanja kojima želi...

Više >

Fond otvoreno društvo

Fond otvoreno društvo BiH je nezavisna i neprofitna fondacija koja djeluje u okviru međunarodne mreže Fondacija otvoreno društvo, te se zalaže za izgradnju bosanskohercegovačkog društva zasnovanog na principima društvene pravde, punog poštovanja ljudskih prava, transparentnog i odgovornog rada institucija, i aktivnog učešća građana u javnom životu.

Kontakt

Maršala Tita 19/3
71000 Sarajevo, BiH
T/F: 033 44 44 88 (0 / 202)
osf@osfbih.org.ba

 

Ovaj website koristi kolačiće!

Ovaj Website koristi kolačiće i prikuplja informacije o posjetiocima. Klikom na dugme OK potvrđujete da se slažete s Uslovima korištenja i Izjavom o privatnosti.