BOOKSTAN I OSNAŽIVANJE MLADIH KNJIŽEVNIH KRITIČARA

Već šestu godinu u Sarajevu se održava književni festival Bookstan, a u sklopu njega i radionice za mlade književne kritičare. Ove godine radionica se održavala od 4. do 10. jula. Održavanje tih radionica finansijski osigurava Fond otvoreno društvo BiH. Da se radi o nečem dobrom i kvalitetnom govori i činjenica da pojedinim polaznicima i polaznicama ovih radionica ovo nije prvi put da učestvuju na njima. Meliha Hadžimehmedagić je bila 2016., 2019. i ove godine: „Ovo mi je treća godina da dolazim i svaki put imam osjećaj da sam nešto novo naučila“, kaže Meliha. Književnokritičku scenu smatra zatvorenom, a priliku za njeno otvaranje vidi u širenju kruga ljudi koji se njom bave čemu radionice doprinose: „Bilo bi dobro da je malo manje hermetički zatvoren krug ljudi koji se tim bavi i da se otvore više prema književnosti nego jedni prema drugima.“

Više >>

COVID-19: DONACIJE UGROŽENIM I MARGINALIZIRANIM GRUPAMA

Potaknuti krizom izazvanom pandemijom korona virusa, koja je stavila kapacitete bh. društva na veliki test, FOD BiH je odlučio doprinijeti normalnom funkcionisanju društva i pomoći ugroženim i marginaliziranim društvenim grupama koje najviše osjete ove promjene. Tokom 2020. godine osigurali smo pomoć čija je ukupna vrijednost preko 861.000 USD. Sredstva su dodijeljena za ukupno 43 organizacije i ustanove koje rade s ovim grupama. Pomoć je usmjerena na omogućavanje njihovih redovnih aktivnosti, koje su u ovom trenutku pod velikim pritiskom zbog povećane potrebe za ovakvim uslugama.

Više >>

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 2019. godine pokrenulo je Pilot program podučavanja zasnovanog na ishodima učenja i kompetencijama. Cilj projekta bio je razvijanje kompetencija nastavnika i unapređenje jezičko-komunikacijskih kompetencija učenika. Sve, naravno, u cilju daljnje reforme obrazovanja u skladu sa zahtjevima društva koje počiva na znanju, zatim zahtjevima tržišta rada i potrebom za očuvanjem zaposlenosti. Projektom su bili obuhvaćeni treći (devet odjeljenja) i šesti razredi (šest odjeljenja) u deset sarajevskih škola, kroz predmet Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost. Nastavnici razredne i predmetne nastave koji su uključeni u program prošli su obuku o provođenju inovativne nastave zasnovane na primjeni ishoda učenja koju je organizirala organizacija Save the Children za Sjeverozapadni Balkan. Prije početka provedbe nastave bazirane na ishodima učenja nastavnici su prošli i dodatnu obuku koju je proveo Centar obrazovnih inicijativa Step by Step Sarajevo.

Kako bi se ispitali i pratili efekti pilot programa, Fond otvoreno društvo BiH osigurao je sredstva za provedbu istraživanja o efektima podučavanja baziranog na ishodima u projektnim školama koje je u periodu juni 2019. - septembar 2020. provodila organizacija proMENTE iz Sarajeva.

Učenici su bili podijeljeni na eksperimentalnu i kontrolnu grupu. U eksperimentalnoj su bili oni za koje je nastava iz BHS jezika i književnosti bazirana na ishodima učenja i koju su izvodili nastavnici uključeni u pilot program. Kontrolnu grupu činili su učenici za koje je nastava iz BHS jezika i književnosti bazirana na tradicionalnim pristupima podučavanja.

 

Evaluacija Pilot programa

Evaluacijom je utvrđeno da su aktivnosti pilot-programa polovično realizirane jer je u drugom polugodištu promijenjen model rada. Zbog pandemije prešlo se na online nastavu. Stoga se efekti Pilot programa neće moći pripisati samo Programu već i online načinu podučavanja. Također, politička previranja u kantonalnoj vladi reflektovala su se i na obrazovni sektor, što je za posljedicu imalo da je kurikularna reforma bila gotovo potpuno zanemarena, a time i podrška realizaciji Pilot programa. Na kraju, utisak pojedinih aktera Pilot projekta je da je organizacija rada i priprema plana i programa projektnih aktivnosti mogla biti bolja.

Zaključeno je da je obim obuke nastavnika mogao biti i veći kako bi nastavnici bili što spremniji za realizaciju aktivnosti. Kao izazov prepoznato je pripremanje obimnog materijala i njegovo prilagođavanje novom načinu podučavanja. Osim toga, ocjena voditelja programa ukazuje da nastavnici nisu bili u dovoljnoj mjeri pripremljeni niti s obzirom na stručni aspekt kao niti za filozofiju novog pristupa u podučavanju. Propusti i nedostaci u pripremi nastavnika za realizaciju podučavanja usmjerenog prema ishodima mogli su se kompenzirati odgovarajućim pedagoškim kompetencijama. Učenici eksperimentalnih i kontrolnih odjeljenja III i VI razreda uglavnom su izjednačeni s obzirom na polazišne tačke. Prethodno znanje iz predmeta BHS jezik i književnost je podjednako, kao i zadovoljstvo uspjehom te procjena važnosti predmeta i percepcija uspjeha na kraju školske godine. Doživljaj nastavnog sata BHS jezika i književnosti nešto je pozitivniji kod učenika eksperimentalnih odjeljenja VI razreda.

 

Socioekonomske prilike, roditeljska percepcija obrazovanja i poticajno porodično okruženje podjednako je kod učenika eksperimentalnih i kontrolnih odjeljenja oba razreda.

 

Zabilježena je visoka stopa angažiranosti učenika obje grupe tokom svih opservacija. Nastavnici eksperimentalnih i kontrolnih odjeljenja u pravilu najčešće su kreirali interaktivno okruženje, koje angažuje gotovo sve učenike. Učenici eksperimentalnih odjeljenja bili su nešto angažovaniji i aktivniji na času od učenika kontrolnih odjeljenja. U eksperimentalnim odjeljenjima više je korišten adekvatan tempo podučavanja, adekvatne strategije grupiranja te poticanje na učenje. Ipak, sve navedeno nije imalo značajan efekt na uspješnost usvajanja nastavnog gradiva podučavanog tokom časa: učenici obje grupe podjednako dobro su rješavali zadatke iz kvizova znanja i izvještavali o podjednakom kognitivnom opterećenju.

 

Što se efekta cijelog programa tiče, u evaluaciji je zaključeno da je Program zaista izvršio kvalitetan uticaj na učenike trećih razreda, ali nije tako značajna za učenike šestih razreda. Naime, pokazalo se kako je prethodno znanje najsnažniji prediktor rezultata na testu znanja iz BHS jezika i književnosti, kako za učenike trećih tako i za učenike šestih razreda. Online nastava imala je donekle negativan efekt na znanje na kraju trećeg razreda (ali ne tako snažan kao prethodno znanje). S druge strane, za postignuće na testu znanja iz BHS jezika i književnosti, kod učenika VI razreda bilo je važnije koliko se trude na času od pohađanja nastave prema programu usmjerenom na ishode.

Na kraju, Pilot program imao je utjecaja na nastavnike jer, kako ističu, program im je donio profesionalno sazrijevanje, unapređenje njihovih vještina i hrabrost da naprave iskorak u odnosu na ono kako su radili prije programa.

 

Preporuke

Tim koji je radio evaluaciju Programa donio je sljedeće preporuke za osmišljavanje sličnih programa u budućnosti:

1. Prije same operacionalizacije programa, konstruirati teorijski konceptualni okvir, koji uključuje kako teorije i konceptualizacije iz domena edukacijske i školske psihologije, tako i pedagogije i didaktike.

2. Usavršavanje nastavnika bitan je faktor njegovog profesionalnog razvoja jer se tokom početnog obrazovanja ne mogu naučiti specifična znanja i vještine a neka znanja, usvojena tokom studija, zastarijevaju. Podučavanje usmjereno prema ishodima predstavlja novi pristup u podučavanju, te je potrebno posebnu pažnju posvetiti dodatoj edukaciji nastavnika.

3. Detaljno pripremiti plan rada u okviru planiranog programa i obezbijediti potrebne materijalno-tehničke uslove rada. Dobra priprema i blagovremeno pripremljena materijalno-tehnička sredstva preduslov su uspješne realizacije programa.

4. Detaljno i jasno prezentirane pedagoško-didaktičke smjernice i objašnjenja. Podučavanje usmjereno na ishode podrazumijeva promjenu paradigme podučavanja, sa tradicionalnog ka savremenom didaktičkom pristupu. Savremeni, usmjeren prema učeniku, može predstavljati novinu za nastavnike, s obzirom na to da se radi o pristupu koji dominira na svim nivoima obrazovanja. Stoga je potrebno u okviru programa detaljno opisati i objasniti pedagoško-didaktičke principe.

5. Obezbijediti punu podršku obrazovnih vlasti. Podrška obrazovnih vlasti važan je motivirajući faktor realizatorima projekta.

 

Istorijat

Da bi se shvatila važnost provedenog projekta, potrebno je obuhvatiti šiti vremenski i prostorni kontekst. Sve kreće 2000. godine kada je Evropsko vijeće pozvalo države članice, Vijeće i Evropsku komisiju da donesu evropski okvir i definiraju ključne kompetencije kao polaznu tačku za prilagođavanje evropskih sistema obrazovanja zahtjevima društva koje počiva na znanju i potrebi za zapošljavanjem i očuvanjem zaposlenosti.

Taj okvir omogućava uspostavljanje koncepta cjeloživotnog učenja, bržu mobilnost tržišta rada i osiguranje kvaliteta obrazovanja.

 

Na njihov poziv odazvalo se 39 zemalja, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je u martu 2011. godine donijelo Odluku o usvajanju Osnova kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini, a u januaru 2015. godine i Odluku o usvajanju Akcijskog plana za njegovu izradu i provedbu za razdoblje 2014 – 2020.

 

U cilju unapređenja cjelokupnog nastavnog procesa, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je 2011. godine u saradnji sa Fondom otvoreno društvo BiH, također 2011., pokrenulo sveobuhvatni projekat revizije postojećih nastavnih planova i programa i izradu Okvirnog kurikuluma za osnovnu školu. Formirana je Radna grupa čiji je zadatak bio da utvrdi usklađenost Nastavnih planova i programa sa Koncepcijom devetogodišnjeg obrazovanja, zahtjevima i temeljnim principima reforme obrazovanja i uradi preporuke za unapređenje kvaliteta obrazovanja u osnovnim školama.

Do sada, sporim koracima, u reformu se krenulo samo u Kantonu Sarajevo. Hoće li i kada biti završena u samo jednom kantonu, Sarajevskom, nemoguće je prognozirati. Razlozi su političke prirode a sve dodatno otežava i pandemija.

 

Evaluaciju u cijelosti možete preuzetiovdje.


 

Rezime javne politike - Izvještaj o zarobljenom pravosuđu u BiH: Šta da se radi?

Uprkos preko dvije decenije intenzivnih reformi, većina stručnjaka, pravnika profesionalaca i javnosti slaže se: da su sudije i javni tužioci Bosne i Hercegovine i dalje su zarobljeni. Oni koji žele ostvariti vlastite interese - kako...

Više >

Promocija knjige: Univerzalne vrijednosti iz prošlosti za društvo budućnosti

U historijskom muzeju u Sarajevu je 6. 7. održana promocija Priručnika za nastavnike historije/istorije/povijesti u Bosni i Hercegovini koji nosi naslov „Univerzalne vrijednosti iz prošlosti za društvo budućnosti“. Izdavač je EUROCLIO HIP BiH – Udruženje nastavnika...

Više >

Evaluacija podučavanja baziranog na ishodima učenja

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 2019. godine pokrenulo je Pilot program podučavanja zasnovanog na ishodima učenja i kompetencijama. Cilj projekta bio je razvijanje kompetencija nastavnika i unapređenje jezičko-komunikacijskih kompetencija učenika. Sve, naravno, u...

Više >

Izvještaj o zarobljenom pravosuđu u BiH

Publikacija "Je li pravda u Bosni i Hercegovini zaista slijepa? - Izvještaj o zarobljenom pravosuđu u BiH" (Izvještaj) (Report) rezultat je FOD BiH projekta istraživanja problema neprimjerenog utjecaja političkih i ekonomskih elita na rad sudija...

Više >

Objavljena publikacija "Da javne nabavke u BiH postanu javne"

Publikacija "Da javne nabavke u BiH postanu javne" (bs-en) je projektna studija informativnog i edukativnog karaktera jer donosi detaljan pregled prakse javnih nabavki u BiH i nalaze zasnovane na monitoringu preko 12.000 konkretnih postupaka javnih...

Više >

Promocija knjige: Univerzalne vrijednosti iz prošlosti za društvo budućnosti

U historijskom muzeju u Sarajevu je 6. 7. održana promocija Priručnika za nastavnike historije/istorije/povijesti u Bosni i Hercegovini koji nosi naslov „Univerzalne vrijednosti iz prošlosti za društvo budućnosti“. Izdavač je EUROCLIO HIP BiH –...

Više >

Evaluacija podučavanja baziranog na ishodima učenja

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 2019. godine pokrenulo je Pilot program podučavanja zasnovanog na ishodima učenja i kompetencijama. Cilj projekta bio je razvijanje kompetencija nastavnika i unapređenje jezičko-komunikacijskih kompetencija učenika. Sve...

Više >

Izvještaj o zarobljenom pravosuđu u BiH

Publikacija "Je li pravda u Bosni i Hercegovini zaista slijepa? - Izvještaj o zarobljenom pravosuđu u BiH" (Izvještaj) (Report) rezultat je FOD BiH projekta istraživanja problema neprimjerenog utjecaja političkih i ekonomskih elita na...

Više >

Objavljena publikacija "Da javne nabavke u BiH postanu javne"

Publikacija "Da javne nabavke u BiH postanu javne" (bs-en) je projektna studija informativnog i edukativnog karaktera jer donosi detaljan pregled prakse javnih nabavki u BiH i nalaze zasnovane na monitoringu preko 12.000 konkretnih...

Više >

Fond otvoreno društvo

Fond otvoreno društvo BiH je nezavisna i neprofitna fondacija koja djeluje u okviru međunarodne mreže Fondacija otvoreno društvo, te se zalaže za izgradnju bosanskohercegovačkog društva zasnovanog na principima društvene pravde, punog poštovanja ljudskih prava, transparentnog i odgovornog rada institucija, i aktivnog učešća građana u javnom životu.

Kontakti

 

Kancelarija Sarajevo:

Maršala Tita 19/3
71000 Sarajevo, BiH
T/F: 033 44 44 88 (0 / 202)
osf@osfbih.org.ba

 

Kancelarija Banja Luka:

Petra Kočića 53
78000 Banja Luka, BiH
T/F: 051 32 26 51
amra@osfbih.org.ba
Ovaj website koristi kolačiće!

Ovaj Website koristi kolačiće i prikuplja informacije o posjetiocima. Klikom na dugme OK potvrđujete da se slažete s Uslovima korištenja i Izjavom o privatnosti.